Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

Idag 15:59 av Sally R AB

Ventilationsföretaget Sally R har signerat ett avtal med NASA som ger rätt till åtta patent avseende teknik för att behandla och rengöra luft.

  Ventilation Utbildning & FoU


Idag 10:56 av Slussen Building Services

Sista kvartalet 2018 ökade försäljningen inom alla värmepumpsegment. Totalt ökade försäljningen med 11% jämfört med 2017. 2018 ökade försäljningen med 7% jämfört med helåret 2017. Detta enligt statistik från Svenska Kyl & Värmepumpföreningeng.


  Värme Utbildning & FoU

Annons
bannerIgår 08:12 av Brandskyddsföreningen Sverige

Nu finns ett nytt regelverk för vattensprinklersystem som är direktanslutna till allmänt vattenledningsnät. – Reglernas syfte är att ge vägledning åt alla som har till uppgift att få till en ansvarsfull användning av sprinkler och kommunalt vatten.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Brand & säkerhet Utbildning & FoU


2019-01-11 av Nordtec Instrument AB

Om du vill få bättre kunskap om hur säkra dina mätningar är, om rätt mätmetod används och hur mätresultaten ska tolkas är du välkommen att titta närmare på nedanstående kurser.

  Ventilation Värme Utbildning & FoU

Annons
banner2019-01-11 av Slussen Building Services

Riksrevisionen granskar nu om statens stöd till renovering och energieffektivisering i socioekonomiskt utsatta områden har fungerat som det var tänkt.

  Allmän Utbildning & FoU


2019-01-10 av Slussen Building Services

Det genomsnittliga priset på elbörsen Nord Pool Spot – det så kallade systempriset – blev 45 öre/kWh år 2018. Det är en ökning med knappt 17 öre jämfört med 2017, motsvarande nästan 60 procent.

  El Utbildning & FoU

Annons
banner2019-01-10 av Slussen Building Services

Boverket har beviljat drygt 140 miljoner kronor till 60 projekt som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan.


  Allmän Utbildning & FoU


2019-01-10 av Slussen Building Services

Av de som är verksamma inom byggbranschen tror 49 procent att det finns karteller inom den egna branschen och 71 procent tror att det förekommer korruption. Det visar en enkät genomförd av Konkurrensverket.

  Allmän Utbildning & FoU


2019-01-09 av Slussen Building Services

Energimyndighetens beställargrupp för lokaler, Belok, presenterar en förstudie om vätskekopplad värmeåtervinning.


  Ventilation Värme Utbildning & FoU


2019-01-08 av Slussen Building Services

Energimyndigheten ger Svenska Miljöinstitutet IVL i uppdrag att driva regeringsuppdraget Smart City Sweden.

  Allmän Utbildning & FoU

Annons
banner2019-01-08 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten presenterar rapporten Beslutsmodell för mikrobiella dricksvattenrisker, verktyg för åtgärdsprioritering.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2019-01-07 av Slussen Building Services

Industrifaktas prognos för total husbyggnad under åren 2018-2019 indikerar en minskning med närmare 15 procent jämfört med 2017.

  Allmän Utbildning & FoU


2018-12-20 av Slussen Building Services

Finska Aalto University presenterar avhandlingen Techno-economic performance of community sized solar heating systems in Nordic conditions skriven av Hassam ur Rehman.


  Värme Utbildning & FoU


2018-12-20 av Slussen Building Services

Inomhusluften i miljömärkta förskolor innehåller lägre halter hälsofarliga kemikalier. Det visar Josefin Persson i sin avhandling i kemi vid Örebro universitet där hon jämfört luftkvaliteten i olika typer av lågenergihus.

  Allmän Utbildning & FoU


2018-12-19 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten presenterar rapporten Underlag för en drifthandbok – Erfarenheter av drift och underhåll av infiltrationsanläggningar för dricksvattenberedning.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU