Höga halter arsenik i många brunnar i norr

2023-05-25 Slussen Building Services

En ny rapport från arbets- och miljömedicin norr vid Norrlands universitetssjukhus visar att områden i den norra regionen har brunnar med höga halter arsenik.

I Norrland finns det riskområden där det naturligt förekommer arsenik i berggrunden som kan orsaka förhöjda halter oorganisk arsenik i grundvattnet och i grävda egna brunnar, men framför allt i borrade egna dricksvattenbrunnar. Arsenik finns i två huvudformer, organisk och oorganisk. Den senare är giftig för människor.

Viktigt att mäta sitt vatten

Hanna Söderström Lindström, yrkes- och miljöhygieniker vid arbets- och miljömedicin norr och forskare vid arbets- och miljömedicin norr och Hållbar hälsa, Umeå Universitet samt Kåre Eriksson, docent vid Hållbar hälsa, Umeå universitet, står bakom rapporten och kartläggningen.

– Tanken med studien är att visa hur omfattande problemet med oorganisk arsenik i dricksvatten faktiskt är. I vårt miljömedicinska arbete har vi sett att många brunnsägare, som själva har ansvar för vattenkvaliteten, inte låter analysera sitt privata dricksvatten, berättar Hanna Söderström Lindström.

Hanna Söderström Lindström och Kåre Eriksson vill få brunnsägare att kontrollera sitt vatten och förstå att det är av stor vikt att något man dricker dagligen behöver ha god kvalitet.

– Det är få brunnsägare som regelbundet kontrollerar sig dricksvatten i norra Sverige – det vill vi ändra på, säger Hanna Söderström Lindström.

Rapporten visar bland annat att det finns flera riskområden i norra Sverige. Studien är utförd i Piteå kommun i Norrbotten, Skellefteå kommun i Västerbotten och delar av Ragunda kommun i Jämtland.

Förhöjda halter

Oorganisk arsenik kan påverka hälsan både om man utsätts tillfälligt eller under lång tid. En lång exponering ökar risken för cancer i framförallt lunga, hud och urinblåsa. Det kan också leda till exempelvis hudförändringar som hyperpigmentaton och keratos.

– Kartläggningen visar att det finns områden med anmärkningsvärt höga halter arsenik i alla tre kommuner. Skelleftefälten är ett exempel på det. Det viktigaste är att alltid kontrollera vattnet när man anlägger en brunn och därefter vart tredje år enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Även om grannen kan ha en låg halt kan man själv ha en hög. Man måste kontrollera vattnet i varje brunn, berättar Hanna Söderström Lindström.

– Oorganisk arsenik i dricksvattenbrunnar är ett globalt problem. Höga halter finns bland annat i asiatiska länder som till exempel Bangladesh, Indien och Kina men även i delar av USA. Problemet finns även i andra områden i Sverige som Bergslagen och östra Mellansverige, berättar Kåre Eriksson.

– Vår bedömning, som vi baserat på riskmodeller från USA, visar på risker upp till ett extra cancerfall per tusen exponerade. Denna risknivå är högre än en nivå på cirka ett cancerfall per 100 000 exponerade som brukar anses som en låg och acceptabel risk för en enskild miljöhälsorisk. Vi råder därför brunnsägare att alltid kontrollera sitt vatten. Vid problem kan filterrening användas för att minska oorganisk arsenik i dricksvattnet. Intaget av oorganisk arsenik bör vara så lågt som möjligt, berättar Hanna Söderström Lindström.

Arbets- och miljömedicin norr, AMM, är ett kompetenscentrum för norra Sverige med uppdrag att förebygga, utreda, bedöma och bidra till att åtgärda ohälsa som har samband med arbete och omgivningsmiljö, samt att bedriva forskning och undervisning. AMM norr ansvarar för arbets- och miljömedicin i de fyra norra sjukvårdsregionerna Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland.

Källa: Region Västerbotten

 


 Dela     Tillbaka  

Almedalen igång!

2024-06-25

Almedalsveckan i Visby, som i år fyra dagar, är igång. Många branschorganisationer och företaget är på plats för att sprida sina budskap.


Allmän

Nya stödverktyg för energiplanering

2024-06-24

Jobbar du med energi- och klimatfrågor och samhällsplanering i kommun, region eller länsstyrelse? Nu lanserar Energimyndigheten nya stödjande verktyg för att stärka den kommunala och regionala energiplaneringen.


Allmän Energieffektivisering Projekterings- & förvaltningsprogram

Vill ha ny myndighet som ska skydda åkermark

2024-06-24

Jordbruksverket vill att man överväger en ny myndighet som ska skydda åkermark från etablering av exempelvis solcellsparker, rapporterar sr.se.


El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Möjligheten att använda och fördela outnyttjad effekt

2024-06-24

Regeringen har i dag gett Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda möjligheten för elnätsföretag att använda och fördela outnyttjad effekt i elnäten. Syftet är att frigöra effekt utan att behöva göra nya investeringar i elnät.


El Utbildning & FoU

Återhämtningen för bostadsbyggandet fortsatte i maj

2024-06-19

De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn stigit med 5,8 procent. Bostadsindikatorn har ökat med 20 procent medan Indikatorn för övrigt byggande minskat 1 procent enligt Byggfaktas Byggstartsindikator.


Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Arbetsgivaren vann i narkotikatvist

2024-06-19

I dag kom domen i målet där fackförbundet Byggnads stämt Assemblin och Installatörsföretagen för att en medarbetare som testat positivt för cannabis. Arbetsdomstolen ger Installatörsföretagen och Assemblin rätt.


Allmän Brand & säkerhet Arbetsmarknad

Stor VA-satsning i Skåne på gång

2024-06-18

Genomförandebeslut på plats – ett avgörande steg på vägen mot MAXIMA i sydvästra Skåne.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Sensorsystem för detektion av olja i avloppsvatten

2024-06-18

Svenskt Vatten presenterar rapporten Sensorsystem för detektion av olja i avloppsvatten.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Nya riktvärden för PFAS och giftiga metaller i dricksvatten

2024-06-18

Nu inför Livsmedelsverket ett riktvärde för PFAS i dricksvatten som kommer från egna brunnar. Dessutom sänks riktvärdet för arsenik, bly och kadmium.


Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Fullspäckad Expo-höst!

2024-06-18

I höst kommer Slussen.biz Expon turnera intensivt. Ta redan nu en kik på programmet och krita in ditt besök i kalendern.


Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla