Finns det en VA-skuld?

2020-07-03 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/vapanel.jpg
Panelsamtal sett från soffan. Foto: Ulrik Hammarsträng

Är VA-skulden en sanning eller myt och hur ska hela Sveriges dricksvatten säkras? Det var temat för ett webbinarium som arrangerades av VA-fakta. 

VA-Fakta är ett branschinitiativ, bestående av Maskinentreprenörerna, VA-Fabrikanternas Råd och Svenska Rörgrossistföreningen, som verkar för att öka kännedomen och kunskapen om det gigantiska underhållsunderskott i VA-systemen som dagligen får konsekvenser för samhällsutvecklingen.

Dagens panel bestod av Tore Englén, WSP, Anders Mårtensson, VA-Fakta, och riksdagsledamöterna Larry Söder (KD) och Per-Arne Håkansson (S), båda verksamma i riksdagens VA-nätverk. Moderator för dagen var Simon Edström.

Tore Englén, WSP, inledde med en bakgrundsöversikt.
- I två rapporter, 2014 och 2019, har vi tittat på investeringar i VA-infrastrukturen och dess utveckling. Dessa rapporter har i sin tur sin uppkomst i en rapport från Svenskt Näringsliv där man kom fram till att efter nedskärningarna på 90-talet har Sveriges ekonomi utvecklats urstarkt och att detta till viss del skett på bekostnad av investeringar i grundläggande infrastruktur. När vi tittat på VA-infrainfrastrukten har vi tittat på sex olika parametrar och kom fram till att förnyelsetakten är för låg för att upprätthålla ett stabilt VA-system. Det finns också ett utläckage på mer än 20% av det producerade vattnet. 

Tore Englén pekade också på att det finns stora regionala skillnader vad det gäller status på VA-infrastrukturen. 
- Vi måste också tänka på att det finns väldigt stora skillnader i hur det ser ut i olika kommuner. Vissa kommuner, oftast i närheten av storstäderna, är tätbefolkade och har relativt nytt ledningsnät medan många glesbyggdskommuner lider av avfolkning och har ett ålderstiget ledningsnät. Det finns alltså stora skillnader i finansieringsmöjligheter och det är farligt att prata om genomsnittliga tendenser. 

Riksdagsledamoten Larry Söder (KD) höll med om att det finns stora skillnader mellan olika kommuner.
- Det kanske inte märks på ytan, men man förstår det när man pratar runt bland kommunerna. 

Per-Arne Håkansson (S), också han riksdagsledamot, menade att det behövs en strategi för att säkerställa dricksvattenkvaliteten runt om i landet.
- Kommunerna har ansvaret, men det ska till stöttning från den nationella nivån. Även små avlopp är viktiga i sammanhanget. 

Även Anders Mårtensson, VA-Fakta, höll med om att de små avloppen har en stor betydelse. 
- Det finns cirka en miljon enskilda avlopp i Sverige. Jag tror att titta på flexibla lösningar på det området kan vara en del av lösningen på problemen med VA-infrastrukturen. Jag tror också det krävs bättre kontroll och långsiktiga VA-planer. 

På tittarfrågan om hur VA-branschen påverkats av coronakristen tycker Tore Englén att den har visat på vikten av att säkerställa de grundläggande funktionerna i samhället. 

Panelen var också enig i att en satsning på VA-upprustning skulle var en bra statlig satsning som skulle gynna företag då det är relativt kort startsträcka för den typen av projekt. 

Text och foto: Ulrik Hammarsträng

Ta del av rapporter mm på VA-Faktas hemsida!


 Dela     Tillbaka  

Per Jonasson lämnar SKVP

2020-08-14

Per Jonasson lämnar posten som vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen efter drygt tio år för att överta rollen som vd för INCERT (Installations Certifiering I Stockholm AB). Han avslutar sin anställning i mitten av januari 2021.


  Värme Kyla Arbetsmarknad

Dagvatten från trafiken ska renas från mikroplast

2020-08-14

Trafiken är den största källan till mikroplast och föroreningar i Göteborgs vattendrag. Nu får staden 2,4 miljoner kronor av Naturvårdsverket för att testa olika reningsmetoder på hårt trafikerade vägar.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Elcertifikatssystemet fasas ut

2020-08-13

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att stoppdatumet för tilldelning av nya elcertifikat sätts till den 31 december 2021 och att elcertifikatsystemet avslutas vid utgången av 2035. Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2021.


  El Utbildning & FoU

Produktionsanläggningar av förnybar el utreds

2020-08-13

Energimarknadsinspektionen får i uppdrag att se över och analysera de ekonomiska förutsättningarna för vissa produktionsanläggningar av förnybar el, enligt ett pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet.


  El Utbildning & FoU

Nya bilder jorden runt!

2020-08-12

Vår sida med bilder jorden runt har fyllts på med svemesterbilder. Ta en titt och skicka in ditt bidrag. På bilden en annorlunda radiatorplacering hemma hos författaren Verner von Heidenstam.


  Allmän

Största nedgången i världens energianvändning på 70 år

2020-08-11

Nedstängda samhällen i pandemins spår har lett till att konsumtionen av varor och tjänster liksom transporter minskat, och industrier har stängt. Detta har i sin tur lett till en minskad förbrukning av energi i form av bränsle, el och värme.


  Värme El Utbildning & FoU

Riskbaserat beslutsstöd för säker dricksvattenförsörjning

2020-08-11

Svenskt Vatten presenterar rapporten Riskbaserat beslutsstöd för säker dricksvattenförsörjning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Membranfiltrering för dricksvattenberedning

2020-08-11

Svenskt Vatten presenterar rapporten Membranfiltrering för dricksvattenberedning – en kunskapssammanställning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Sommarfrågan till installationssverige

2020-07-13

När pandemin är över - Viken typ av mässor kommer du föredra att besöka?


  Allmän

Ny avsaltningsteknik testas i Halmstad

2020-07-10

En ny teknik där man med hjälp av spillvärme renar havsvatten till dricksvatten kommer testas i Halmstad.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

×