Tredje strategin för energieffektiviserande renovering här

2020-03-26 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/renovering.JPG
Renoverat miljonprogramsfastighet i norra Stockholm. Foto: Ulrik Hammarsträng

Nu är Sveriges tredje nationella strategi för energieffektiviserande renovering beslutad. Det presenteras i ett pressmeddelande från regeringen. 

Strategin beskriver Sveriges byggnadsbestånd och ger en uppskattning av hur renoveringstakten och renoveringsbehovet ser ut. I strategin beskrivs även relevanta styrmedel och åtgärder och den innehåller också en färdplan med indikativa milstolpar för 2030, 2040 och 2050.

Varje medlemsstat ska överlämna en renoveringsstrategi till Europeiska kommissionen enligt artikel 2a i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/844 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda och direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet.

Strategierna ska ge stöd till att byggnadsbeståndet har en hög grad av energieffektivitet och underlätta att befintliga byggnader omvandlas till s.k. nära-nollenergibyggnader på ett kostnadseffektivts sätt. Strategierna ska också bidra till EU:s långsiktiga mål om energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser och blir en del av medlemsstaternas nationella energi- och klimatplaner.

Sverige har rapporterat strategier för energieffektiviserande renovering till EU-kommissionen 2014 och 2017 i enlighet med dåvarande krav i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG.

Som underlag för den svenska rapporteringen fick Boverket och Energimyndigheten i uppdrag att ta fram ett underlag till renoveringsstrategin. Uppdraget redovisades till Regeringskansliet i december 2019.

Ta del av strategin!

Källa: Regeringen


 Dela     Tillbaka  

REHVA:s råd om ventilation och corona

2020-04-09

Den europeiska branschorganisationen REHVA presenterar nu uppdaterade råd kring hur ventilationsanläggningar bör hanteras för att minimera smittspridningen av coronaviruset.


  Ventilation Utbildning & FoU

Boverket om OVK och coronaviruset

2020-04-08

Boverket reder ut vad som gäller om OVK inte kan genomföras på grund av coronaviruset.


  Ventilation Arbetsmarknad

Mobilspel ska förebygga smitta på byggplatser

2020-04-08

Nu finns ett mobilspel för att förebygga smitta på byggarbetsplatser. Appen ForeBYG Smitte är framtagen av Ramboll i Danmark tillsammans med Dansk Byggeri, branschorganisationen för danska byggföretag.


  Allmän

Utvärdering av självförsörjande miljonprogram

2020-04-08

Vårgårda Bostäders projekt med att skapa ett självförsörjande energisystem för miljonprogram har utvärderats.


  Allmän Energieffektivisering Solvärme & solenergi Referensprojekt Utbildning & FoU

Stockholm Water Prize till grundvattenexpert

2020-04-07

Stockholm Waterprize 2020 tilldelas grunvattenexperten Dr John Cherry. Han får priset för upptäckter som revolutionerat kunskapen om grundvattnets sårbarhet.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Flest vattenskador i köket

2020-04-06

Årets Vattenskadeundersökning, som baseras på försäkringsbolagens skadestatistik för vattenskador, visar att köken står för 33% av skadorna.


  Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Ny rapport - Tillståndet i VA-Sverige

2020-04-06

I Svenskt Vattens nya rapport Hållbarhetsindex (HBI) för 2019 beskrivs tillståndet i VA-Sverige. Det är sjätte gången som HBI presenteras. Nu med 171 deltagande kommuner, vilket är fler än någonsin.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Hur långt sprider sig virus?

2020-04-03

I Lund pågår forskning om huruvida virus finns i luften och hur långt det sprider sig, rapporterar SVT:s Rapport 3/4.


  Allmän

Kritik mot OVK i coronatider

2020-04-03

Stena Fastigheter fortsatte med sina planerade OVK-besiktningar, trots det pågående utbrottet av coronapandemin, rapporterar nvp.se.


  Ventilation

Stöd till verifiering av energiinnovationer

2020-04-03

Energimyndigheten utlyser stöd till verifiering av energiinnovationer med kund (VER 20).


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

×