Krönika: Nu har vi fått nog!

2019-09-03 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/bylineandren2.JPG

Det är absolut inte sommaren som jag fått nog av. Vår härliga svenska sommar har som vanligt gett ett överflöd av energi. Solens strålar har kunnat konsumeras som el och värme men också gett kroppslig energi. Jag vet inte om det är solsting som är anledningen eller om det bara är ett uppvaknande i civilkuragets tecken som fått mig att reagera. Ja visst, det kom några propåer av en kamrat via mejl och samtal och jag har tänkt det många gånger själv; varför tas politiska beslut som stjälper mer än de hjälper, varför har vi myndigheter som inte verkställer de politiska besluten med önskvärda resultat? Det är detta som är anledningen till att jag i sensommarvärmen gastar: Nu har vi fått nog! Låt mig förklara vad jag menar. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/riksdagshuset.jpg
Västra riksdagshuset speglas i Strömmen. Till vänster i bild syns Rosenbad. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.

Vi lever i en demokrati. Ett styrelseskick där den politiska makten utgår från medborgarna, som via fria val utser förtroendevalda representanter till vår riksdag. Riksdagen är landets högsta beslutande organ och som utser en regering. Regeringen tillsätter olika departement som ska arbeta med utsedda sakfrågor. De politiska besluten som regeringen föreslår och som beslutas av riksdagen verkställs av en rad myndigheter. Marknadens roll i det hela är att med de politiska besluten uppnå de mål som regeringen fastställer. Vi medborgare är i denna process de viktigaste spelpjäserna eftersom de är vi som fastställer riksdagen och därmed vår regering. Samtidigt som vi agerar på marknaden genom de val av konsumtion som vi gör. Dessutom finansierar medborgarna hela härligheten. 

Och vad är det nu vi fått nog av? Jo, det går att konstatera hur enstaka och plötsliga politiska beslut kullkastar marknader som byggts upp under många, många år. Ett sådant exempel är när solvärmestödet plötsligt, utan förvarning och diskussion med branschorganisationen eller andra marknadsaktörer, drogs in 2011. Den stadiga och kontinuerliga tillväxt som solvärmemarknaden upplevde under dryga 10 år av en konsekvent stödperiod utraderades bryskt och resolut av det plötsligt indragna investeringsbidraget. Resultatet blev att hela solvärmebranschen kollapsade. Volymerna gick ner från rekordåret 2006 knappa 30 000 m2 installerad solfångararea till under 2 000 m2 år 2018. Resultatet blev minst sagt en bransch i kris! 

 Och samma sak upplevde pelletsbranschen 2006 när det infördes ett konverteringsstöd på en redan överhettad marknad. Än idag kämpar branschen för att återhämta sig från den kollaps som blev ett resultat av detta. Pann- och brännarmarknaden gick ner från toppårens 8 000 enheter per år till en nivå kring 800 enheter år 2018. En stor del av de svenska tillverkarna av pelletsbrännare och pannor har gått i konkurs eller av andra skäl lagt ner sin verksamhet. 

 Och exemplen kan mångfaldigas inom en rad olika verksamhetsområden. Slutsatsen är att det rimligtvis INTE finns politiker med illvilja MEN så här illa kan det gå när besluten inte tas i samråd med bransch och branschföreträdare. Det är lätt att slås av uppfattningen att allt för många politiker inte har en tillräcklig närhet till marknaden. 

 En annan politisk utmaning är att departementen måste arbeta nära varandra och i samverkan för att uppnå de politiska besluten. Det är till exempel inte ovanligt att närliggande beslutsfrågor bereds på olika sätt i departementen. Ett stuprörsagerande som kan få förödande konsekvenser. 

Våra myndigheter har till uppgift att verkställa de politiska besluten. Första januari 2019 fanns det 340 myndigheter organiserade under regeringen. Vad gäller landets myndighetsutövning finns det en rad utmaningar att se över. Till exempel att olika myndigheter vars ansvarsområden gränsar till varandra måste jobba parallellt och i samverkan, med regeringens mål och vision i åtanke. En annan utmaning är att tydliggöra de politiska besluten och dess syfte och mål för att minimera myndighetens tolkningsutrymme. Till exempel måste kommunernas myndighetsutövande och deras tjänstepersoner noggrant följa regeringens visioner och de beslut som är tagna. Här borde det vara självklart att det finns ett kontrollorgan som följer upp att kommunerna verkställer de politiska riktlinjerna. Detta är särskilt viktigt för att vinna gehör och trovärdighet hos allmänheten. 

Vad gör då marknaden? Marknaden följer naturligtvis den lagstiftning som gäller och anpassar sig efter de subventioner och riktlinjer som riksdagen fastställer. För att få fart på till exempel omställningen till en hållbar energiförsörjning stiftas en rad lagar och förordningar som tillsammans med restriktioner och subventioner styr marknaden mot det uppsatta målet. För att marknaden ska fungera och kunna fullfölja politiska visioner krävs långsiktighet, stabilitet och tydlighet. Blocköverskridande beslut är i detta sammanhang en nödvändighet. När väl marknaden har fått grepp om något går det i allmänhet väldigt fort. Vi ser till exempel hur vindkraften byggs ut i rasande fart just nu. Och solceller som genererar solel ligger i samma position och utvecklingshastighet, som en direkt följd av de subventioner som erbjudits marknaden under senare år. Det är med andra ord marknaden som ska göra det. Och då gäller det att de politiska besluten vinner trovärdighet och att det finns en tydlig långsiktighet i de mål som fastställs. Det är av den anledningen viktigt att marknaden ses som det redskap den är i omställningsarbetet. 

Och vad kan vi hoppas på från oss medborgare? Det är till syvende och sist vi medborgare i en öppen och fri demokrati som avgör åt vilket håll samhällsutvecklingen går, både i det lilla och det stora. Det är vi medborgare som väljer politiker och det är vi medborgare som finansierar statsapparaten. Vi avgör också vilka produkter och tjänster som ska vinna framgång på marknaden. I en omställningsprocess är detta helt avgörande. Det är vi medborgare som utgör efterfrågan och därmed bestämmer vad vi har för produkter och tjänster på den fria marknaden. 

 Vid sidan av den marknadskraft som vi konsumenter utgör skulle vi också behöva öka vårt civilkurage. Ser vi till exempel att någon myndighetsutövning inte ligger i linje med den politiska visionen är det vår skyldighet att säga ifrån. Raderas marknader ut på grund av kortsiktiga politiska beslut måste vi agera. Tycker vi att det saknas kontrollorgan och rutiner för att uppnå satta mål och visioner måste vi uppmärksamma politiker och myndigheter kring detta. 

För min del är det självklart att politik i en demokrati inte ska handla om makt utan om att skapa det optimala samhället för medborgarna med ett effektivt resursutnyttjande med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan. Gäller något annat för politikerna är det inte svårt att skriva under på rubriken för denna krönika: Nu har vi fått nog!

Lars Andrén
Krönikör

 


 Dela     Tillbaka  

Installatörsföretagen stärker samarbetet med universitet

2024-02-29

Installatörsföretagen och Luleå tekniska universitet har undertecknat en avsiktsförklaring med syfte att stärka samarbetet inom utbildning och forskning.


Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Nytt världsrekord för CIGS-solceller

2024-02-29

Uppsala universitet har det nya världsrekordet när det gäller hur mycket elektrisk effekt man kan utvinna ur CIGS-solceller.


El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Legionella på fartygs-spa

2024-02-29

Vid ett rutinmässigt legionellaprov på fartyget Viking Glory som trafikerar mellan Åbo, Åland och Stockholm har förhöjda värden i två av poolerna på spa-avdelningen upptäckts.


Sanitet (Fastighets VA) Brand & säkerhet

Nytt fryshaveri

2024-02-29

För någon månad sedan rapporterades om ett fryshaveri på KI i Solna. Nu har ett nytt fryshaveri i forskningsmijö inträffat. Den här gången på Lunds universitet, rapporterar sverigesradio.se.


Kyla

Svårt att hitta lärlingsplats

2024-02-28

Det är nästintill omöjligt att hitta lärlingsplats för studenter inom vvs, fastighetsteknik och el. Detta trots att det saknas 28 000 installatörer enligt beräkningar från Installatörsföretagen. Läs artikel i Byggnadsarbetaren.


Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Rise ny Bebo-koordinator

2024-02-27

Energimyndigheten genomförde under 2023 en upphandling för stöd i koordinering av nätverket Bebo. RISE vann anbudsgivningen i stark konkurrens med WSP som under Göran Werners ledning koordinerat Bebo sedan 2010.


Allmän Utbildning & FoU

Folkhälsomyndigheten ger ny vägledning om inomhusmiljö

2024-02-26

Många människor upplever hälsorelaterade besvär på grund av sin inomhusmiljö. Folkhälsomyndigheten har därför tagit fram en ny vägledning och stödmaterial som ska hjälpa kommunerna i arbetet med förebyggande tillsyn av bostäder.


Ventilation Värme Kyla Utbildning & FoU

Många spännande förslag!

2024-02-26

Nu har Stora Inneklimatprisets förslagslåda stängt för den här gången och nu börjar juryns tuffa arbete. Missa inte att kika på alla intressanta förslag.


Allmän Nordbygg

Energimyndigheten sammanfattar året 2023

2024-02-23

Energimyndigheten har nu lämnat årsredovisningen för 2023 till regeringen. Den sammanfattar myndighetens verksamhet under ett händelserikt år där energifrågor stått i fokus för hela samhället.


Allmän Utbildning & FoU

Tillfälligt höjt tak för rotavdraget

2024-02-23

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att taket för rotavdraget tillfälligt ska höjas och att det tillfälligt ska införas separata tak för rot- respektive rutavdraget.


Allmän