Möjligheten att använda och fördela outnyttjad effekt

2024-06-24 Slussen Building Services

Regeringen har i dag gett Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda möjligheten för elnätsföretag att använda och fördela outnyttjad effekt i elnäten. Syftet är att frigöra effekt utan att behöva göra nya investeringar i elnät. 

− Att kunna ta del av outnyttjad effekt i elnäten skulle innebära att man snabbare får fram ny effekt till marknaden utan att behöva bygga nya elledningar eller elproduktion. Det skulle också kunna innebära minskade elkostnader för Sveriges hushåll och företag, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Regeringen har sedan sitt tillträde uppmärksammat den kapacitetsbrist som redan i dag finns i delar av Sverige och som riskerar att förvärras i framtiden. Regeringen arbetar därför aktivt och brett med olika åtgärder för att öka effekten i de svenska elnäten. Det är både frågan om åtgärder på kort sikt, till exempel förkortade tillståndsprocesser, och åtgärder på lite längre sikt, till exempel utbyggnad av kärnkraften.

Samtidigt finns i dag outnyttjad effekt i elnäten. Det handlar om kunder som har avtal med elnätsföretag om möjlighet att ta en viss effekt från elnäten, men som i slutändan aldrig utnyttjar hela det avtalade utrymmet. Det skulle innebära stora vinster om en del av den outnyttjade effekten i stället skulle kunna erbjudas till kunder som önskar att ansluta sig eller öka sina uttag från elnäten.

Regeringen har därför beslutat att ge Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda möjligheten att effektivare använda och fördela outnyttjad effekt i elnäten. Energimarknadsinspektionen ska även utreda i vilken utsträckning outnyttjad effekt ska ersättas.  

Energimarknadsinspektionen ska redovisa uppdraget senast den 16 december 2024.

Källa: Regeringen


 Dela     Tillbaka  

Saira Alladin ny vd för Installatörsföretagen

2024-07-04

Bransch- och arbetgivarorganisationen Installatörsföretagen har utsett Saira Alladin till ny vd. Hon kommer närmast från rollen som Vice President Asset Management på Ellevio och tillträder som vd för Installatörsföretagen den 1 oktober 2024.


Allmän Arbetsmarknad

Lägre elpriser med mer vatten, vind och sol

2024-07-04

Under första halvåret 2024 har elpriserna i Sverige legat mellan 20 och 30 procent lägre jämfört med förra året. Elproduktionen liksom elanvändningen ökade med 6–7 procent. Detta enligt siffror från Energiföretagen.


El Utbildning & FoU

Sveriges första energipositiva och klimatneutrala område

2024-07-04

I det europeiska samverkansprojektet, Digital Twins for Positive Energy Districts (DT4PEDs) utvecklas en digital tvilling för att utforska hur ett energipositivt och klimatneutralt område kan realiseras.


Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Godkänt: 36 miljarder till nytt stöd för bio-CCS

2024-07-03

EU-kommissionen godkänner Energimyndighetens nya stödsystem för bio-CCS genom omvänd auktion. En första utlysning beräknas öppna efter sommaren.


Allmän Utbildning & FoU

Fastighetsbolag positiva till mer efterfrågeflexibilitet

2024-07-02

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.


Värme Utbildning & FoU

66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren

2024-07-02

Bara i Stockholm släpptes det ut 66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren under 2023, rapporterar sverigesradio.se.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp

2024-07-01

Svenskt Vatten släpper rapporten Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp vid avloppsreningsverk.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Bostadsbolag kyler ner hyresgästerna

2024-07-01

Botkyrkabyggen öppnar så kallade "cold spots" dit hyresgästerna kan gå för att kyla ner sig en stund, rapporterar tidningen Mitt i Stockholm.


Kyla

Elsystemets flexibilitet ska förbättras

2024-06-27

Energimyndigheten får i uppdrag att förbättra flexibilitet i elsystemet.


El Utbildning & FoU

Innovationsupphandling Smart styrning i småhus

2024-06-27

Beställarnätverket, BeSmå, utlyser en innovationsupphandling om integrerad smart styrning för småhus.


Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU