Brist på eleffekt lokalt och regionalt skapar problem

2019-05-22 FEBY, Forum för Energieffektivt Byggande (fd scn)

Detta är ett problem som ger stora samhällsekonomiska konsekvenser och bör därför nogsamt analyseras. En av många förklaringar är byggregler som gynnar elbaserad värmeförsörjning, menar Eje Sandberg Forum för Energieffektiva Byggnader (FEBY).

”Vi kommer inte att kunna ansluta alla som vill ha el de kommande åren i Stockholm. Behovet av politisk handling är nu akut,” skriver Johan Lindehag och Kenneth Johansson från elnätsbolaget Ellevio i SvD-artikel.

Det finns många förklaringar till den uppkomna situationen; snabb tillväxt i regionen, Stockholm Exergis beslut att stänga ner kolbaserad kraftvärme, men också andra faktorer påverkar som har en direkt koppling till politik och statens ansvar.

Vi ser att Boverket har byggregler som gynnar elvärmda lösningar med en bättre energiklassning jämfört med fjärrvärme, anger Eje Sandberg, FEBY. Vi ser också att regeringen gynnar elvärmda lösningar med sina bidrag till nyproducerade hyreshus genom kravvillkorens utformning. Konsekvenserna blir i bägge fall att kraftvärmeunderlaget minskar, dvs mindre lokalt producerad el när det är som kallast och samtidigt en ökad elåtgång för de värmepumpar som installeras som ersättning för fjärrvärmen. Istället för att öka tillgången på eleffekt för industrin, laddning av elbilar och ökade tågresor, så minskar den. I marknadssignalerna via energipriser finns inte samhällskostnaden för effektbristrisken med. Det verkar också oklart vem som egentligen har ansvaret för denna fråga.

FEBY har vid upprepade tillfällen uppvaktat både Boverket och regeringen med starka rekommendationer på att införa ett kompletterande krav i byggreglerna som begränsar byggnadens värmeförluster vid kallaste perioden, ett ”värmeförlusttal”. Därmed minskar belastningen av försörjningssystemen när det är som kallast och samtidigt innebär detta krav ett fokus på att byggnaden ska vara energieffektiv som sådan, medan val av försörjningssystem ska ske på marknadens villkor. Tyvärr har inte denna fråga tagits på tillräckligt allvar. Bristande tid och resurser har varit tjänstemännens motivering till att frågan inte hanterats. Det är dags för en tydlig beställning från den politiska nivån.

Metodiken för bestämning av värmeförlusttal är väl etablerad eftersom krav på max värmeförlusttal varit en del av FEBY-kriterierna för passivhus sedan länge och nu för FEBY brons, silver och guld (www.feby.se).

 

För mer information kontakta:
Eje Sandberg, 08 6267180

Forum för Energieffektivt Byggande


 Dela     Tillbaka  

Våra erfarenheter av att bygga och förvalta energieffektivt

2020-05-05

FEBY Videopresentationer nr 1. Eksta Bostads. Våra erfarenheter av att bygga och förvalta energieffektiva byggnader. VD Christer Kilersjö (40 min). Videolänk: https://youtu.be/WSduExPd__k


  Ventilation Värme Energieffektivisering Solvärme & solenergi

FEBY lanserar nytt kriterium för plushus

2019-12-16

Forum för Energieffektivt Byggande, FEBY, har lagt till en klassning; FEBY Guld Plushus. Det nya tillskottet utgår från byggnader som klarar kraven för FEBY Guld och som därtill kan balansera inkommande energi med utgående energi på årsbasis.


  Ventilation Värme Energieffektivisering Solvärme & solenergi

FEBY anmäler BBR till Energidirektoratet i Bryssel

2019-11-21

I ett brev till Bryssel påpekar FEBY att Boverkets modell för beräkning av byggnadens energiprestanda tydligt strider mot det EU-direktiv som gäller för samtliga medlemsländer.


  Allmän

Skapa teknikneutrala byggregler

2019-09-05

Boverket har en ny remiss ute om framtida energikrav för byggnader. Forum för energieffektivt byggande pekar på brister i upplägget och hur dessa kan åtgärdas, men anger också att väsentligt skarpare energikrav krävs om vi ska klara energimålen.


  Allmän

Forum för Energieffektivt Byggande - årsmötet i Lund

2019-04-24

Även i år kombinerade FEBY årsmötet med ett öppet miniseminarium som denna gång hölls i Rådshuset, Lund. Lågtempererad fjärrvärme i Södra Brunnshög och utvecklingsprojekt för lågenergihus presenterades.


  Värme Energieffektivisering Referensprojekt

Byggnadssektorns miljöpåverkan saknas i överenskommelsen

2019-01-17

Viktiga frågor för Sveriges energiframtid saknas enligt Forum för Energieffektiva Byggnader och nämner byggreglernas konstruktion och kravnivå och kommenterar de lagda förslagens konsekvenser på värmemarknaden.


  Allmän

Tryggt boende i passivhus

2018-05-24

Eksta Bostads i Kungsbacka har klarat både Miljöbyggnad Guld och passivhuskraven i FEBY12 för sitt trygghetsboende i Kolla Parkstad. Eksta har sedan länge byggt med FEBY12 och känner sig trygga med det. Driftkostnaderna blir låga och kvalitén hög.


  Ventilation Värme Energieffektivisering Referensprojekt

Passivhus för LSS-boende

2018-05-07

Emrahus, specialiserad på passivhuskonstruktioner, har nu uppfört LSS-byggnader med deras energieffektiva byggsystem, dels i Skåne och dels i Örebro. Förutom energieffektivitet är de extra tysta och försedda med smarta funktioner för verksamheten.


  Ventilation Värme

FEBYs Brev till Peter Eriksson

2018-05-07

Energimyndigheten har i en utredning visat att lågenergihus ger bättre ekonomi än hus på BBR-nivå och med bättre inneklimat. I brevet till näringsdepartementet anger FEBY att nu måste också byggregler och statliga incitament utformas bättre.


  Ventilation Värme

×