Högskolan Dalarna startar forskarutbildning

2022-01-13 Slussen Building Services

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har beviljat Högskolan Dalarna examenstillstånd i resurseffektiv byggd miljö.  

– Att få detta forskarutbildningstillstånd är väldigt positivt och ett stort erkännande av vår styrka och anseende som högskola och vår forskning. Detta kommer ha stor betydelse för regionen och svara upp mot en nationell angelägenhet för att möta framtida samhällsutmaningar. Våra utbildningars forskningsförankring och högskolans kompetensförsörjning förstärks ytterligare. Vi kan erbjuda studenterna en komplett studieväg från grundnivå till forskarnivå inom flera av våra utbildningar samt attrahera fler doktorander att forska inom våra akademiska miljöer, säger Martin Norsell rektor vid Högskolan Dalarna.   

Forskning och utbildning inom området för forskarutbildningen har funnits sedan mitten av 1980-talet. Till en början inom solenergiforskning som senare har utvecklats till energi- och resurseffektiva byggnader och hållbar samhällsbyggnad. Det första forskarutbildningsprogrammet kommer att vara inom energisystem i byggd miljö och förhoppningen är att kunna start flera forskarutbildningsprogram inom området. I en tid med utmaningar inom klimat och energi är den nya forskarutbildningen både relevant och angelägen för samhället och inom akademin. 

Viktig koppling mellan forskning och utbildning 

En forskarutbildning omfattar fyra års heltidsstudier och leder till en doktorsexamen. Under utbildningen får forskarstuderande möjlighet att både fördjupa sig i ett ämne och utvecklas i en stark forskningsmiljö. Planen är att 2–3 doktorander kommer att antas varje år. 

– Vi utbildar forskarstuderande till ett vetenskapligt förhållningssätt, bland annat i att formulera problem och kritiskt bedöma forskningsprocessens alla moment. Målet är att få en djupare förståelse för sitt ämne och att självständigt kunna bedriva forskning efter avslutad forskarutbildning, säger Ewa Wäckelgård, professor i solenergiteknik vid Högskolan Dalarna. 

Branschnära forskning som står sig stark  

Högskolan Dalarna befinner sig i en spännande utvecklingsfas med fokus på att föra utbildning och forskning än närmare varandra. En stor del av forskningen inom resurseffektiv byggd miljö är tillämpad, praktiknära, lösningsorienterad och sker ofta i samverkan med andra samhällsaktörer. 

– Ofta resulterar den här forskningen i olika slag av demonstrationsprojekt, där exempelvis ny teknik eller nya sätt att bygga visas i praktiken. Det gör att forskningen om den byggda miljön är branschnära och görs i samarbete med den byggda miljöns näringslivsaktörer. Som doktorand vid forskarutbildningen kommer studenter att få möjlighet att både fördjupa sig inom sitt ämne och bli en del av högskolans samarbeten, säger Ewa Wäckelgård. 

I och med examensrätten på forskarnivå inom energisystem i resurseffektiv byggd miljö har nu Högskolan Dalarna fyra forskarutbildningar. Sedan tidigare finns hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik, mikrodataanalys och pedagogiskt arbete. Den nya forskarutbildningen i byggd miljö startar under 2022.   

Forskarutbildning - Högskolan Dalarna (du.se) 

Källa: Högskolan i Dalarna


 Dela     Tillbaka  

Upphandlingsbråk i Sundsvall

2022-01-26

Ett ventilationsföretag i Sundsvall har stämt Sundsvalls kommun på en miljon kronor då man menar att kommunen inte följt gällande ramavtal, rapporterar upphandling24.se.


  Ventilation

Schaktfritt viktigaste innovationen inom VA

2022-01-26

Schaktfri teknik är den viktigaste innovationen inom VA enligt en omröstning gjord av branschorganisationen Svenskt Vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Stora mängder avloppsvatten rann ut i Skellefteälven

2022-01-26

350 000 liter orenat avloppsvatten i timmen rann rakt ut i Skellefteälven från lördag till tisdag, rapporterar bland annat P4 Västerbotten.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Införandet av EU:s nya dricksvattendirektiv

2022-01-25

Branschorganisationen Svenskt Vatten har tagit fram ett underlag till de organisationer som önskar lämna ett remissvar gällande införandet av EU:s nya dricksvattendirektiv.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Nytt labb ska lära forskarna ventilera bort covid

2022-01-24

Ett nytt labb vid Högskolan i Gävle ska lära forskarna ventilera bort covid.


  Ventilation Utbildning & FoU

Flerbostadshus "off-grid" - Förstudie

2022-01-21

Energimyndighetens beställargrupp bostäder presenterar en förstudie gällande möjligheten för flerbostadshus att helt eller delvis gå "off-grid" med hjälp av vätgas.


  El Utbildning & FoU

ExpoVent flyttas fram!

2022-01-21

Med anledning av den höga smittspridningen flyttas ExpoVent i Falun, Karlstad och Örebro fram till 5-7 april.


  Ventilation

Värmebranschen går fortsatt mycket starkt

2022-01-19

Trots den rådande pandemin och komponentbrist har försäljningen av värmepumpar ökat med 11 procent under 2021.


  Värme Kyla Arbetsmarknad

Värdet av vattenförsörjning

2022-01-18

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Värdet av vattenförsörjning. En studie av hur svenska företag påverkas ekonomiskt vid avbrott i vattenförsörjningen.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Energimyndigheten summerar svängig energimarknad 2021

2022-01-18

Energimyndighetens årskrönika över 2021 summerar en svängig energimarknad.


  Allmän Utbildning & FoU