Skapa teknikneutrala byggregler

2019-09-05 FEBY, Forum för Energieffektivt Byggande (fd scn)

Boverket har en ny remiss ute om framtida energikrav för byggnader. Forum för energieffektivt byggande pekar på brister i upplägget och hur dessa kan åtgärdas, men anger också att väsentligt skarpare energikrav krävs om vi ska klara energieffektiviseringsmålen för Sverige.

 

Elbaserad uppvärmning gynnas fortfarande

BBR har längre kritiserats för att den möjliggör att sämre byggnader byggs om man installerar värmepumpar istället för fjärrvärme. Nu lagda förslag är bättre än tidigare, men en projektledare kan välja en ”innovativt” hög årsverkningsgrad på värmepumpssystemet och därmed bygga en väsentligt sämre byggnad. I vårt remissvar föreslår vi den enkla åtgärden, att i BBRs anvisningar ange att årsverkningsgraden får inte sättas högre än 2,6 i bygglovskalkylen. Det tal som utgör skillnaden i föreslagna viktningstal för el och fjärrvärme. Denna begränsning utgör dock inget hinder för byggherren att välja effektivare systemlösningar och därmed lägre driftkostnader.

 

Boverket verkar fortfarande tro att Um-värdet ger ett skydd för sämsta acceptabla klimatskärmen, men det gäller bara för den typbyggnad de själva har räknat på. Inte för byggnader med större formfaktorer.

 

Avdrag för egenproducerad el urholkar kravnivån

Även denna del möjliggör att elvärmda byggnader gynnas eftersom de har ett högre elbehov där egengenererad energi kan användas och därmed möjliggöra att byggnader med större värmeförluster kan uppföras.

 

Inför ett krav på max värmeförlusttal som ersätter Um-kravet

Ett värmeförlusttal är det effektivaste sättet att säkra så byggnader framöver får låga värmekostnader. Det är också ett väsentligt enklare krav att följa upp innan byggnader uppförs än vad primärenergikravet ger. Vi vet att nuvarande kontrollsystem inte fungerar och då borde omgående kompletterande metodik införas. Vi utgår ifrån att den av regeringen utlovade utredningen tar till sig vårt förslag som vi har lång erfarenhet av via FEBY-kriterierna för energieffektivt byggande.

 

Nivån på energikraven kommer inte hjälpa Sverige att klara energieffektivitetsmålet

Föreslaget krav innebär för fjärrvärmda flerbostadshus att husen kan släppa ut 27% mer värme än med nuvarande krav och de ger 4 – 5 gånger högre värmeförluster än hus byggda på passivhusnivå. Kravnivån skulle ju skärpas inte minska.

 

Förslaget uppfyller inte EU-direktivet

EU-direktivet anger att kraven inte får avvika från kostnadsoptimal nivå med mer än 15%. Kompensationsfaktorn Fgeoi BBR innebär att om samma byggnad placeras i Kiruna istället för i Malmö så kommer värmebehovet bli 100 % högre, dvs helt i strid med direktivets krav.
 

Läs FEBYs hela remissvar till Boverket och FEBYs konsekvensutredning.

Läs även FEBYs svar till finansdepartementets remiss för ändringar i Plan- och byggnadsförordningen.

Mer om våra remissvar och analyser, se feby.se/rapporter.

 

Mer om Forum för Energieffektivt Byggande (feby.se) kontakta

Eje Sandberg; 08 6267180

 


 Dela     Tillbaka  

FEBY lanserar nytt kriterium för plushus

2019-12-16

Forum för Energieffektivt Byggande, FEBY, har lagt till en klassning; FEBY Guld Plushus. Det nya tillskottet utgår från byggnader som klarar kraven för FEBY Guld och som därtill kan balansera inkommande energi med utgående energi på årsbasis.


  Ventilation Värme Energieffektivisering Solvärme & solenergi

FEBY anmäler BBR till Energidirektoratet i Bryssel

2019-11-21

I ett brev till Bryssel påpekar FEBY att Boverkets modell för beräkning av byggnadens energiprestanda tydligt strider mot det EU-direktiv som gäller för samtliga medlemsländer.


  Allmän

Brist på eleffekt lokalt och regionalt skapar problem

2019-05-22

Detta är ett problem som ger stora samhällsekonomiska konsekvenser och bör därför nogsamt analyseras. En av många förklaringar är byggregler som gynnar elbaserad värmeförsörjning, menar Eje Sandberg Forum för Energieffektiva Byggnader (FEBY).


  Ventilation Värme El Energieffektivisering

Forum för Energieffektivt Byggande - årsmötet i Lund

2019-04-24

Även i år kombinerade FEBY årsmötet med ett öppet miniseminarium som denna gång hölls i Rådshuset, Lund. Lågtempererad fjärrvärme i Södra Brunnshög och utvecklingsprojekt för lågenergihus presenterades.


  Värme Energieffektivisering Referensprojekt

Byggnadssektorns miljöpåverkan saknas i överenskommelsen

2019-01-17

Viktiga frågor för Sveriges energiframtid saknas enligt Forum för Energieffektiva Byggnader och nämner byggreglernas konstruktion och kravnivå och kommenterar de lagda förslagens konsekvenser på värmemarknaden.


  Allmän

Tryggt boende i passivhus

2018-05-24

Eksta Bostads i Kungsbacka har klarat både Miljöbyggnad Guld och passivhuskraven i FEBY12 för sitt trygghetsboende i Kolla Parkstad. Eksta har sedan länge byggt med FEBY12 och känner sig trygga med det. Driftkostnaderna blir låga och kvalitén hög.


  Ventilation Värme Energieffektivisering Referensprojekt

Passivhus för LSS-boende

2018-05-07

Emrahus, specialiserad på passivhuskonstruktioner, har nu uppfört LSS-byggnader med deras energieffektiva byggsystem, dels i Skåne och dels i Örebro. Förutom energieffektivitet är de extra tysta och försedda med smarta funktioner för verksamheten.


  Ventilation Värme

FEBYs Brev till Peter Eriksson

2018-05-07

Energimyndigheten har i en utredning visat att lågenergihus ger bättre ekonomi än hus på BBR-nivå och med bättre inneklimat. I brevet till näringsdepartementet anger FEBY att nu måste också byggregler och statliga incitament utformas bättre.


  Ventilation Värme

Kul på FEBYs miniseminarium

2018-04-23

I år kombinerade FEBY årsmötet med ett öppet miniseminarium som hölls på Skanskas kontor i Stockholm. Att man kan ha kul även på årsmöten demonstrerades av Hans Eek.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering