Evertherm SEW - mest gratis förnybar energi under vintern

2022-02-07 Ecoclime Group AB

Den aktuella energipriskrisen i vinter och flera års analyser visar att installerade cirkulära energisystem av typen Evertherm SEW(1) ger den mest kapacitetseffektiva och jämna energibesparingen av alla förnybara energislag. Detta i jämförelse med alternativ som bergvärme(2), solceller(3) och vindkraft(4). Där Evertherm levererar en säkerställd energi-kapacitet och -besparing oavsett väder och vind genom återvinning samt recirkulering av spillenergi i fastigheter, när det är som mest kallt ute och energin är som allra dyrast.

Med en kapacitetsfaktor om mer än 75% under vintertid och 70% på årsbasis, är Evertherm SEW-systemen mer än dubbelt så effektiva som vindkraft (cirka 30%) och solceller (cirka 12%). För bergvärme är det svårt att säkert fastställa en kapacitetsfaktor då bergvärmens effekt varierar kraftigt, beroende på var och hur den installerats och normalt lägst vintertid till följd av den lägre temperaturen i berggrunden. När bergvärme däremot integreras med Evertherm SEW system då kan även bergvärmens kapacitetsfaktor öka kraftigt, särskilt under uppvärmningssäsongen vintertid.

Som följd av den högt säkerställda kapacitetsfaktorn är Evertherm den energilösning som kan leverera mest gratis och fossilfri energi, när energipriserna är högst och klimatnyttan blir störst. Det innebär även mindre behov av exempelvis oljeeldning i fjärrvärmenäten vintertid. Den höga kapacitetsfaktorn är även fördelaktigare för energikunder som har bundna energiprisavtal, vilket är normalt i professionella verksamheter inom fastighetsbranschen och industrin.

 

Lennart Olofsson VD i Ecoclime Group

En hög kapacitetsfaktor är viktig för att säkerställa en jämn energileverans till fastigheter och processer och även vid jämförelse av installationskostnaden mellan olika energislag och energisystem. Med dubbelt så hög kapacitetsfaktor halveras installationskostnaden normalt i relation till den levererade gratisenergin. När faktorer som distributionskostnader av energi via el- och fjärrvärmenäten inkluderas i jämförelse med Evertherm som återvinner energin direkt vid källan, då ökar Evertherms ekonomiska och klimatnyttiga fördelar ytterligare

https://slussen.azureedge.net/image/47365/platsbesok-Viktor_Jeff_Lennart_ecoclime.jpg

Bild på Evertherm system och bild på mig med bildtexten

”Ecoclimes VD och grundare Lennart Olofsson (höger) samt energiingenjör Viktor Lindström (vänster) och automationstekniker Jeff Hägerman (mitten) vid fastigheten Fjärdingsmannen, där man nu driftsätter två Evertherm SEW-system för en av Sveriges största fastighetsägare Stockholmshem. System som ska återvinna och recirkulera gratis energi mer än 10 ggr från avloppen i tre nyproducerade studentfastigheter”.

 

1. Källa; Analys av mätningar utförda sedan 2014 i kunders installerade Evertherm-system

2. Källa; Branschen kalkylerar med cirka 3000 fullasttimmar vilket motsvarar 35% i kapacitetsfaktor men då bergvärme är ett energislag som är beroende av en rad olika förutsättningar i berggrunden och hur installationerna utförts är faktorn i realiteten inte kalkylerbar, varför branschen utgår från normvärden.

3. Källa; Energimyndigheten ER 2017:08

4. Källa; Energimyndigheten ER 2017:02 samt ”Ny statistik för producerad vindkraft 2020”


 Dela     Tillbaka  

Ecoclime Group i strategiskt viktig affär med Peab

2022-11-23

Ecoclime Groups dotterbolag Team Wessman har fått i uppdrag av Peab att leverera en geoenergilösning för frikyla. Affären är värd drygt 6,5 MSEK. Borrning sker med nya elektriska borriggar, som ett led i ett långsiktigt miljöarbete.


  Värme Kyla Energieffektivisering Geoenergi

Lexium och Ecoclime ingår samarbetsavtal

2022-11-18

Ecoclime har lång och gedigen erfarenhet inom energieffektivisering, Lexium är en ledande aktör inom Facility Management. Genom avtalet ges Ecoclime möjlighet att leverera tjänster och produkter inom energieffektivisering inkluderat Evertherm SEW.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi

Ecoclimes första systemleverans till HSB

2022-11-16

HSBs BRF Biologigränd i Umeå med 350 st lägenheter kommer att använda Ecoclime Groups systemlösning Evertherm SEW som kan återvinna 95 % av energin i spillvattnet. Avtalspart är HSB Norr och entreprenör är Norrtech AB. Ordervärdet uppgår till 5 MSEK.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt

Ecoclime levererar cirkulärt energisystem till Akademiska Hus

2022-09-30

Akademiska Hus gör ny affär med Ecoclime avseende nybyggnadsprojektet Aquila. Projektet innefattar 170 studentlägenheter som, med Evertherm SEW, kan återvinna 95 % av värmeenergin i spillvattnet. Avtalspart är Byggpartner AB i Dalarna.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

Bolag inom Ecoclime tecknar ramavtal med Akademiska Hus

2022-09-30

Ecoclime Groups dotterbolag SDC Automation har tecknat ett treårigt ramavtal avseende fastighetsautomation för energieffektivisering till Akademiska Hus fastighetsbestånd i Stockholm. Ramavtalets värde uppskattas till 10 miljoner.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Ecoclime levererar unik helhetslösning till Solporten

2022-09-26

Solporten Fastighets AB gör en ny affär med Ecoclime Group i syfte att framtidssäkra och skapa en optimal energilösning för fastigheten Facklan 5. Projektet innefattar integration av flera energikällor. Ordervärde uppgår till 5,7 MSEK.


  Värme El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt

Ecoclime får nytt förtroende från Rikshem

2022-09-23

Ecoclime Group har erhållit en ny order, värde 7,6 MSEK, från Rikshem i enlighet med det ramavtal som parterna tecknade i november 2021. Den nya beställningen avser ytterligare tre cirkulära energisystem för återvinning av värme i spillvatten.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Ecoclime i ny etapp med globalt molntjänstftg - 6,7 Mkr

2022-09-23

Ecoclime Groups dotterbolag SDC Automation har erhållit en order avseende leverans av ytterligare en etapp fastighetsautomation för serverhallar. Kunden är det globala webbtjänstföretag med vilket SDC Automation har ett långsiktigt projektavtal.


  Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Ecoclime Group söker dig!

2022-08-25

Ecoclime Group är i en expansiv fas och har massor av intressanta tjänster ute. Allt från stabsfunktioner på huvudkontoret till ingenjörer, servicetekniker och montörer.


  Allmän Platsannonser

Bolag inom Ecoclime Group tecknar ramavtal - värde 22 Mkr

2022-06-03

Ecoclime Groups dotterbolag Flexibel Luftbehandling har tecknat ett ramavtal gällande ventilationsarbeten i fastigheter och lokaler för AB Svenska Bostäder och AB Stadsholmen. Ramavtalets värde uppskattas till ca 22 miljoner.


  Ventilation Referensprojekt