Unikt samarbete kring energismarta fastigheter

2024-06-10 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/obo_1.png
På bilden är medarbetare från ÖrebroBostäder och Malmö stad samlade för att fira det nya unika samarbetet som är nästa steg i implementeringen i energismarta lösningar i stor skala mellan hus i hela städer.

ÖrebroBostäder och Malmö Stad har kommit överens om ett unikt samarbete för att med gemensamma krafter öka chansen att nå de mål och krav som följer av Sveriges klimatpolitiska ramverk samt Parisavtalet.

Fastigheter använder stora mängder energi och utgör en stor utmaning ur klimatsynpunkt. För att klara klimatmålen i Parisavtalet *, sänka energiförbrukningen i de egna fastigheterna samt starta nya utvecklingsprojekt behövs krafttag och gemensamma satsningar.

-Städer står för tre procent av jordens yta, men för 72 procent av alla växthusgaser. 85 procent av jordens befolkning beräknas leva i städer 2050. Klimatutmaningen måste hanteras av städer. Det krävs nya genomgripande tekniska och ekonomiska förändringar där modiga beslutsfattare och medborgare visar engagemang, beslutsamhet, tänker och samarbetar på nya sätt. Det här är ett sånt samarbete, där ambitionen är en omställning av Örebro och Malmö stad, menar Jonas Tannerstad.

I april kom parterna överens om att samarbeta kring områden som redan etablerad kunskap med delning av energiapplikationer mellan fastigheter och sänkta energikostnader samt att minska klimatavtrycket i de egna fastigheterna. Fokus ska också ligga på fortsatt utveckling och implementering av ny teknik.

-Nu ökar vi takten för ett hållbarare Malmö, säger Linda Eriksson, Malmö stad.

Gemensamma mål:
· Dela kunskap med varandra gällande teknikutveckling
av energismarta fastigheter, bostäder och städer.
· Sprida kunskap om arbetssättet till andra intressenter.
· Särskilt prioritera implementering och utvecklingsinitiativ avseende struktur, automation- och it-lösningar och energieffektivisering, samt för utveckling av solceller, laddinfrastruktur, batterier och aggregatorer.

* Parisavtalet är ett globalt klimatavtal för att begränsa den globala uppvärmningen och stödja de som drabbas av klimatförändringarna. Nästan alla världens länder har skrivit under Parisavtalet och gått med på att regelbundet rapportera sina utsläpp och vad de gör för att minska dem. Källa Energimyndigheten.

Källa: Örebrobostäder


 Dela     Tillbaka  

Nya stödverktyg för energiplanering

2024-06-24

Jobbar du med energi- och klimatfrågor och samhällsplanering i kommun, region eller länsstyrelse? Nu lanserar Energimyndigheten nya stödjande verktyg för att stärka den kommunala och regionala energiplaneringen.


Allmän Energieffektivisering Projekterings- & förvaltningsprogram

Vill ha ny myndighet som ska skydda åkermark

2024-06-24

Jordbruksverket vill att man överväger en ny myndighet som ska skydda åkermark från etablering av exempelvis solcellsparker, rapporterar sr.se.


El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Möjligheten att använda och fördela outnyttjad effekt

2024-06-24

Regeringen har i dag gett Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda möjligheten för elnätsföretag att använda och fördela outnyttjad effekt i elnäten. Syftet är att frigöra effekt utan att behöva göra nya investeringar i elnät.


El Utbildning & FoU

Återhämtningen för bostadsbyggandet fortsatte i maj

2024-06-19

De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn stigit med 5,8 procent. Bostadsindikatorn har ökat med 20 procent medan Indikatorn för övrigt byggande minskat 1 procent enligt Byggfaktas Byggstartsindikator.


Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Arbetsgivaren vann i narkotikatvist

2024-06-19

I dag kom domen i målet där fackförbundet Byggnads stämt Assemblin och Installatörsföretagen för att en medarbetare som testat positivt för cannabis. Arbetsdomstolen ger Installatörsföretagen och Assemblin rätt.


Allmän Brand & säkerhet Arbetsmarknad

Stor VA-satsning i Skåne på gång

2024-06-18

Genomförandebeslut på plats – ett avgörande steg på vägen mot MAXIMA i sydvästra Skåne.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Sensorsystem för detektion av olja i avloppsvatten

2024-06-18

Svenskt Vatten presenterar rapporten Sensorsystem för detektion av olja i avloppsvatten.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Nya riktvärden för PFAS och giftiga metaller i dricksvatten

2024-06-18

Nu inför Livsmedelsverket ett riktvärde för PFAS i dricksvatten som kommer från egna brunnar. Dessutom sänks riktvärdet för arsenik, bly och kadmium.


Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Fullspäckad Expo-höst!

2024-06-18

I höst kommer Slussen.biz Expon turnera intensivt. Ta redan nu en kik på programmet och krita in ditt besök i kalendern.


Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla

Vägen till ett förnybart och mer demokratiskt energisystem

2024-06-18

I ett snart avslutat forskningsprojekt lägger forskare från Linköpings universitet fram förslag på åtgärder hur man ska underlätta för lokal produktion av förnybar energi genom så kallade energigemenskaper.


El Utbildning & FoU