Återhämtningen för bostadsbyggandet fortsatte i maj

2024-06-19 Slussen Building Services

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt steg med 0,8 procent mellan april och maj enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet steg med 2,2 procent medan övrigt byggande var oförändrat. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn stigit med 5,8 procent. Bostadsindikatorn har ökat med 20 procent medan Indikatorn för övrigt byggande minskat 1 procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg med 0,8 procent under maj, vilket var något lägre än det uppreviderade utfallet för föregående månad. Föregående månadsutfall har reviderats upp för bostäder och ned för övriga byggnader. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 5,8 procent i maj, en uppgång från förra månaden.

-Byggstartsindikatorn steg återigen och återhämtningen i bostadssektorn fortsätter vara starkare än nedgången för övrigt byggande. Även medräknat den osäkerhet som finns, huruvida det faktiskt byggs i vissa projekt, så har läget förbättrats de senaste månaderna, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)

Källa: Byggfakta

Nionde månaden med återhämtning för bostadsbyggstarterna

Byggstartsindikatorn för bostäder steg med 2,2 procent under maj. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 20,5 procent högre. Tidigare månadsutfall har reviderats upp en del vilket förstärker bilden av en pågående återhämtning. Stockholmsregionen verkar vara den region som bidrar mest till återhämtningen, i de flesta övriga regioner är trenden stillastående eller nedåtgående.

-Det blir tydligare och tydligare att Bostadsindikatorn återhämtar sig. Den är dock fortfarande bara på halva nivån av den topp som nåddes våren 2021 och väl under de nivåer den legat på de senaste 8-9 åren. Det finns mycket kvar att återhämta, säger Tor Borg.

Årstakten för byggstartade bostäder på väg över 25 000 mot slutet av året

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

-Byggstartsindikatorn signalerar en årstakt på omkring 23 000 byggstartade bostäder för 2023. Det är väsentligt svagare än den officiella statistiken som visar 29 000. Indikatorn signalerar i dagsläget att årstakten kommer att gå över 25 000 under hösten, säger Tor Borg.

Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)

Källa: SCB, Byggfakta

Stillastående i övriga byggsektorer

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande var oförändrad under maj, något lägre än månaden dessförinnan. Årstakten var -1,0 procent i maj, vilket är lägre än förra månaden.

-Byggstartsindikatorn för byggandet utanför bostadssektorn ligger fortfarande på höga nivåer, även om utvecklingen stagnerat den senaste tiden. Större industriprojekt bidrar att hålla uppe byggstartsaktiviteten medan byggstarterna minskar i övriga sektorer som kommersiella lokaler och samhällsfastigheter, säger Tor Borg.

Index och förändringstal, maj 2024

  Indextal, Jan 2011=100     Månatlig förändring     Årlig förändring
Totalt 199,5     +0,8%     +5,8%
Bostäder 139,9     +2,2%     +20,5%
Övriga byggnader 254,3     -0,0%     -1,0%

Källa: Byggfakta

Nyproduktionsprojekt för drygt 158 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månaderna

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 43,4 mdkr. Det är en nedgång med 12,2 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 114,8 mdkr, en uppgång med 32,5 mdkr.

Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna

      Totalt     Bostäder     Övriga byggnader
maj-24     158,3 mdkr     43,4 mdkr     114,8 mdkr
maj-23     137,9 mdkr     55,6 mdkr     82,3 mdkr
maj-22     165,4 mdkr     100,8 mdkr     64,6 mdkr

Källa: Byggfakta

Revideringar sedan föregående månad

Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet. I samband med denna månads beräkning har bostadsbyggandet reviderats upp med 1 procent för 2023, 2 procent för det första kvartalet 2024 och 5 procent för april 2024. För övrigt byggande är det en nedrevidering med 1 procent för 2023 och första kvartalet 2024 samt med 2 procent för april 2024. För det totala byggandet innebär detta en nedrevidering av utfallet för andra, tredje och fjärde kvartalet 2023 med drygt 0,5 procent. Det historiska händelseförloppet (trenden) är oförändrad för både bostadsbyggandet och övrigt byggande.
 

Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)

      Indextal, jan 2011=100         Månatlig förändring           Årlig förändring      
Totalt                                  
maj-24     199,5         +0,8%           +5,8%      
apr-24     198,0     (197,5)   +1,3%     (+1,0%)     +4,8%     (+3,7%)
mar-24     195,5     (195,5)   +1,2%     (+1,0%)     +2,7%     (+2,1%)
Bostäder                                  
maj-24     139,9         +2,2%           +20,5%      
apr-24     136,9     (130,2)   +3,2%     (+1,4%)     +13,9%     (+9,6%)
mar-24     132,7     (128,5)   +3,5%     (+2,1%)     +5,0%     (+3,2%)
Övriga Byggnader                                  
maj-24     262,1         -0,0%           -1,0%      
apr-24     262,2     (268,2)   +0,3%     (+0,8%)     +0,3%     (+0,9%)
mar-24     261,5     (266,0)   +0,1%     (+0,4%)     +1,5%     (+1,6%)

Källa: Byggfakta


 Dela     Tillbaka  

Saira Alladin ny vd för Installatörsföretagen

2024-07-04

Bransch- och arbetgivarorganisationen Installatörsföretagen har utsett Saira Alladin till ny vd. Hon kommer närmast från rollen som Vice President Asset Management på Ellevio och tillträder som vd för Installatörsföretagen den 1 oktober 2024.


Allmän Arbetsmarknad

Lägre elpriser med mer vatten, vind och sol

2024-07-04

Under första halvåret 2024 har elpriserna i Sverige legat mellan 20 och 30 procent lägre jämfört med förra året. Elproduktionen liksom elanvändningen ökade med 6–7 procent. Detta enligt siffror från Energiföretagen.


El Utbildning & FoU

Sveriges första energipositiva och klimatneutrala område

2024-07-04

I det europeiska samverkansprojektet, Digital Twins for Positive Energy Districts (DT4PEDs) utvecklas en digital tvilling för att utforska hur ett energipositivt och klimatneutralt område kan realiseras.


Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Godkänt: 36 miljarder till nytt stöd för bio-CCS

2024-07-03

EU-kommissionen godkänner Energimyndighetens nya stödsystem för bio-CCS genom omvänd auktion. En första utlysning beräknas öppna efter sommaren.


Allmän Utbildning & FoU

Fastighetsbolag positiva till mer efterfrågeflexibilitet

2024-07-02

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.


Värme Utbildning & FoU

66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren

2024-07-02

Bara i Stockholm släpptes det ut 66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren under 2023, rapporterar sverigesradio.se.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp

2024-07-01

Svenskt Vatten släpper rapporten Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp vid avloppsreningsverk.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Bostadsbolag kyler ner hyresgästerna

2024-07-01

Botkyrkabyggen öppnar så kallade "cold spots" dit hyresgästerna kan gå för att kyla ner sig en stund, rapporterar tidningen Mitt i Stockholm.


Kyla

Elsystemets flexibilitet ska förbättras

2024-06-27

Energimyndigheten får i uppdrag att förbättra flexibilitet i elsystemet.


El Utbildning & FoU

Innovationsupphandling Smart styrning i småhus

2024-06-27

Beställarnätverket, BeSmå, utlyser en innovationsupphandling om integrerad smart styrning för småhus.


Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU