Stickprovsmätningar av miljöförhållandena

2023-03-24 Vaisala Oyj

https://slussen.azureedge.net/image/3171/Slussen_Indigo80.jpgStickprovsmätning på fältet är en vanlig metod för fastställande av fasta mätinstruments mätnoggrannhet mellan kalibreringsintervallen. Men det är viktigt att förstå skillnaden mellan en stickprovsmätning och en fältkalibrering. I denna blogg går vi snabbt igenom några av dessa skillnader. Stickprovsmätning och fältkalibrering påminner om varandra på det sättet att mätningen kontrolleras mot enheten som testas med hjälp av en referensstandard i båda metoderna. 

Stickprovsmätning tar mindre tid att utföra än en än kalibrering. Det beror bland annat på att kalibreringsförfarandet kan inbegripa mätning av data före kalibreringen, eventuella justeringar och mätning av data efter kalibreringen. Stickprovsmätning är däremot en kontroll av att den testade enheten fortfarande befinner sig inom specificerade värden. En bra minnesregel är att kalibreringsförfarandet fokuserar på själva instrumentet och inte de mätvärden det resulterar i. En kalibrering på fältet ska utföras under normala processförhållanden med en provkoncentration som motsvarar laboratorieanalysstandard. 

I likhet med kalibrering bör dina kvalitetsriktlinjer ha fastställda intervall för stickprovsmätning. Riktlinjerna ska tas fram innan med fastställda gränsvärden för att kunna avgöra vilka åtgärder som bör vidtas beroende på kontrollens resultat.

Stickprovsmätning kan också vara en del av ett verifieringsförfarande för att säkerställa att mätresultat för en processensor befinner sig inom specificerade värden. I samband med stickprovsmätningar, verifieringar och fältkalibreringar jämför du alltid mätvärden. Det idealiska är om den enhet du använder under kontrollen är känd för att ge noggranna resultat grundat på enhetens kalibreringsstatus. Men det finns saker som skiljer stickprovsmätningar, verifieringar och kalibreringar från varandra, varav den viktigaste är att du vid en kalibrering kan fatta beslut och göra justeringar utifrån resultatet av jämförelsen.

Mellankontroller (det vill säga stickprovsmätningar)

Beroende på vilka kvalitetsriktlinjer som gäller kan de enheter som används till stickprovsmätningar behöva verifieras för att garantera mätresultatets tillförlitlighet. Mellankontroller är regelbundet återkommande kvalitetsbedömningar som görs mellan ett instruments kalibreringsintervall för att säkerställa att instrumentet fortfarande befinner sig inom specificerade värden. En enhet som används för stickprovsmätning anses vara i gott skick så länge det fel eller de tendenser som observeras ligger inom toleransen under en fastställd tidsperiod eller inom ett fastställt scenario, till exempel vid stickprovsmätningar på fältet. 

Den enklaste formen av stickprovsmätning som mellankontroll är att verifiera mätresultatet från två sensorer som mäter samma parameter. Den ena sensorn används som referens och den andra är den enhet som ska testas (Unit Under Test, UUT) för att kontrollera skillnaderna i mätresultat. Någon fullständig kontroll av mätområdet eller beräkning av mätresultatens osäkerhet behöver inte utföras utan förfarandet ska utföras efter ett procedurschema med bland annat fastställda instrument samt dokumenteras. 


Riktlinjer för mellankontroller 

Mellankontroller enligt ISO 17025:2017:

6.4.2:  När labbet använder instrument utanför sin permanenta styrning ska det säkerställas att instrumentkraven i det här dokumentet har uppfyllts.
6.4.10: När mellankontroller måste utföras för att försäkra sig om instrumentets prestanda ska det ske enligt en fastställd procedur.

Säkerställa giltigheten hos resultat – 7.7.1: Laboratoriet ska ha en fastställd procedur för övervakning av resultatens giltighet. Den här övervakningen ska planeras och granskas och, i tillämpliga fall, men utan begränsning till, (e) mellankontroller av mätinstrument.

Mellankontroller enligt ISO 9001:2015 Resurser för övervakning och mätning 7:15: 

7.1.5.1 Allmänt
Organisationen måste garantera att resurserna som den tillhandahåller
b) underhålls för att säkerställa deras fortsatta lämplighet för ändamålet.
Organisationen ska bevara lämplig dokumenterad information som bevisning för övervaknings- och mätningsresursernas lämplighet för ändamålet.

Slutsatser

Rent funktionellt innebär egentligen mellankontroll, stickprovsmätning och verifiering samma sak. Det vill säga att de uppfyller syftet som är att säkerställa noggrannheten hos de sensorer som används mellan kalibreringar. Oavsett om du utför stickprovsmätningar eller mellankontroller är det viktigt att du använder rätt termer för din bransch och organisation och ser till att de används konsekvent i alla dokument om kvalitet och procedurer. En enhetlig terminologi är en del av GDocP (Good Documentation Practices) och något som förväntas i utarbetandet, underhållet och utvecklingen av dokument inom branschen. Alla branscher som följer GxP måste sätta ett högt värde på konsekvens och enhetlighet, både i arbetsmetoder och i terminologi i dokumentation. 

Mer information: Vaisala Indigo80 handhållen indikator för fältprovtagning och -kalibrering, dataanalys och diagnostik


 Dela     Tillbaka  

Nyhet: en helt ny CO2-prob med pumpprovtagning

2024-06-07

Vi presenterar Vaisala GMP80P – en CO2-prob med pumpprovtagning.


Ventilation Produktnytt & kataloger

Vanliga problem med fuktighetsmätning & hur man undviker dem

2024-04-26

Det finns många misstag som kan begås vid installation av sensorer, som alla kan leda till mätfel.


Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Sanitet (Fastighets VA) El

En frisk fläkt – hur ser framtiden ut inom ventilation?

2024-02-02

Byggnader står för 40 % av den globala energianvändningen, vilket gör dem till ett självklart mål för potentiella besparingar. Enbart VVS-system – det vill säga värme, ventilation och luftkonditionering – står för 38 % av en byggnads förbrukning.


Ventilation Värme Kyla

En frisk fläkt – hur ser framtiden ut inom ventilation?

2023-11-10

Byggnader står för 40 % av den globala energianvändningen, vilket gör dem till ett självklart mål för potentiella besparingar. Enbart VVS-system står för 38 % av en byggnads förbrukning.


Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

Soletair Power integrerar Vaisalas CO2-sensorer

2023-10-06

Soletair Power integrerar Vaisalas CO2-sensorer i sin banbrytande byggnadsintegrerade koluppsamlingsteknik.


Ventilation Energieffektivisering Referensprojekt

Skapa optimala boende- och arbetsmiljöer

2023-09-15

ProOptiment använder Vaisalas CO₂-transmitter i GMD20-serien, GMW80-seriens CO₂-fuktighets-temperaturtransmitters (GMW83DRP, HMS82), och GMP252 CO₂-proben.


Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Referensprojekt

Nyhet: Vaisala kanalmonterad CO2-transmitter GMD110

2023-03-31

Vaisala lanserar den kanalmonterade koldioxidtransmittern GMD110.


Ventilation Produktnytt & kataloger

Nyhet: Handhållen indikator Vaisala Indigo80

2023-03-10

Vaisala tillför bärbara mätningar till sin Indigo-produktfamilj


Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Vaisala Jade Smart Cloud visar sina styrkor

2023-02-03

Fyra applikationer där Jade Smart Cloud visar sina styrkor


Allmän Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering