Automatikprodukter AB

Info Hemsida Produktkatalog Relationer Mer information
2017-08-10

Vilka är orsakerna bakom ozonföroreningarna  

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/4525/jpg.png

Vad kan vi göra för att minska dessa föroreningar?

Det här är en fråga som vi ofta får, särskilt av människor som befinner sig i mindre bebyggda områden och är förvånade över att de har ett ozonproblem som de främst associerar med stora städer.

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/4525/ozone_portable_carry_case_small_ap250.gifBildandet och spridningen av ozon är komplext och påverkas av många faktorer. Vi skriver detta inlägg för att försöka förklara på bästa sätt.

Ozon sägs ofta vara både bra och dåligt. Bra ozon finns i övre atmosfären och hjälper till att skärma av solens skadliga UV-strålning.

Hålet i ozonskiktet som orsakades av CFC-utsläpp börjar nu slutas. Eftersom det är högt upp i atmosfären, påverkar det goda ozonet inte oss på samma sätt som det dåliga ozonet (även om det är exakt samma gas).

Dåligt ozon är ozon som finns på marknivå där det inandas av människor och växter. https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/4525/ozone940_250.gif
När vi andas in ozon, även om det sker i ganska små mängder, kan det skada våra luftvägar.

Det är särskilt dåligt för unga och gamla med respiratoriska problem, t.ex. astma. Det är dåligt ozon som vi hänvisar till som ozonförorening.


Ozonföroreningars hälsoeffekter

Exponering för marknära ozon kan:
-- irritera andningsorganen
-- minska lungfunktionen
-- förvärra astma
-- inflammera och skada celler som omger lungorna
-- förvärra kroniska lungsjukdomar
-- orsaka permanenta lungskador

 
Vilka är orsakerna bakom ozonföroreningarna och
vad kan vi göra för att minska dessa föroreningar?

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/4525/ozone_monitor_series200_250.gif

Hälsoeffekter från ozoninandning förekommer ofta utan märkbara tecken.

Därför är det viktigt att man förstår orsakerna till ozonföroreningarna så att man kan
kontrollera föroreningarna och därmed bibehålla befolkningens hälsa.

Ozon är ett sekundärt förorenande ämne
Ozon avges inte av någon speciell industri eller mänsklig aktivitet. Det skapas
snarare genom en kombinationen av andra föroreningar (prekursorer), såsom
kväveoxider (NOx) och flyktiga organiska föreningar (VOC), i närvaro av solljus.

Detta kan åskådliggörs enkelt som: VOC + NOx + solljus = ozon.
Närvaron av solljus är viktigt för ozonproduktionen. Därför är ozonhalten i allmänhet högre under sommaren än under vintern.


Varifrån kommer flyktiga organiska föroreningar?

Flyktiga organiska föreningar (VOC) är benämning för ett brett spektrum av kolbaserade
(organiska) kemikalier (föreningar) som finns i olika konstgjorda och naturligt förekommande fasta ämnen och vätskor. De avdunstar lätt vid vanlig rumstemperatur, och kallas därför
flyktiga.

Typiska källor för flyktiga organiska föroreningar inomhus inkluderar färg, rengöringsmedel,
möbler, lim, permanenta tuschpennor och tryckeriutrustning. Nivån kan vara särskilt hög vid
begränsad ventilation.

Typiska utomhuskällor inkluderar utsläpp från olje- och gasindustrin, användning av
lösningsmedel, jordbruksbränslen och transport. Även om biologiska utsläpp av flyktiga
organiska föroreningar tenderar att vara större totalt sett är konstgjorda källor en större
problem i stadsområden.

Varifrån kommer NOx? https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/4525/ozone_industrial_enclosure_250.gif

Kväveoxider produceras i förbränningsprocesser, delvis från kväveföreningar i bränslet, men mestadels genom en direkt kombination av atmosfäriskt syre och kväve i eldflammor. Kväveoxider produceras också naturligt genom blixten och genom mikrobiella processer i marken. De flesta antropogena NOx kommer från fordonsutsläpp och från kraftverk. Resten kommer från en rad industriella processer och från hushållskällor.


Vad händer härnäst?

Flyktiga organiska föreningar, NOx och solljus finns ofta på samma plats samtidigt. När detta inträffar produceras ozon. Omfattningen av ozonföroreningar beror på ett antal faktorer, som t.ex:

-- Hur många flyktiga organiska föreningar som finns närvarande
-- Hur mycket NOx som finns närvarande
-- Solljusets intensitet
-- Hur mycket det blåser och från vilken riktning
-- Geografiska egenskaper som berg och dalar som uppfångar föroreningar

Därför associerar man ofta ozon med städer under sommaren. Här finns då mängder av
bilar och industriell verksamhet samt mycket solljus. Detta leder till högre nivåer av ozon
under sommarmånaderna. Problemet blir särskilt påtagligt i stora städer på mycket soliga
platser som är omgivna av bergskedjor som Santiago i Chile eller Los Angeles i USA.


Varför påverkar ozonet också små städer?

Vi talar ofta med människor från småstäder och städer med begränsad industriell aktivitet som också har ett påtagligt ozonproblem under sommaren.

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/4525/ozone_casestudy05_no_ap.gif
Vilka är orsakerna bakom ozonföroreningarna och vad kan vi göra för att minska dessa föroreningar?

Vad som förvånar människor är att ozon kan bildas även när det inte finns mycket NOx eller många flyktiga organiska föreningar.
En liten stad eller en storstad under rätta geografiska förhållanden med rätt väder (mycket sol och ingen vind) kan fortfarande uppleva relativt höga nivåer av ozon.
Detta beror på att ozonbildningsgraden är relaterad till de relativa mängderna av flyktiga organiska föreningar och NOx, inte deras faktiska nivåer.

Ozon kan också transporteras långa sträckor med vinden. Det kan genereras av fotokemiska processer i storstäder eller av bränder och sedan transporteras av vinden till landsbygden eller en mindre stad hundratals kilometer bort.
Detta kan ses i områden som gränsar till stora storstadsområden, till exempel Fraser Valley (nära Vancouver) och
Central Valley (nära Los Angeles). I dessa fall kan små landsortsstäder få betala priset för föroreningar som skapas av sina storstadsgrannar.
På landsbygden påverkar ozon människor och det kan också påverka trädgårdsodlingar och boskap.
Landsbygdsområden kan också bidra till ozonbildningen, ofta genom utsläpp av flyktiga organiska föreningar från jordbruksverksamhet, särskilt avbränningar.

Vad kan man göra åt det?

Det första steget är som alltid är att få en ordentlig förståelse för ozonföroreningens dynamik i området.

Detta inkluderar en förståelse för ozonens dagliga cykler och meteorologin (temperatur, fuktighet, vindhastighet, rådande vindriktning, solstrålningsindex).

Genom mätning av ozonföroreningar kan vi svara på frågor som:
-- Var uppstår ozonföroreningar (spridning i rymden)?
-- Har ozonet genererats lokalt eller har det kommit från en annan plats?
-- Sprids ozonet till andra områden?
-- Vilka är de genomsnittliga nivåerna av ozonföroreningar (långtidsexponering)?
-- När når ozonet toppvärden (maximal kortsiktig exponering)?
-- När uppträder ozonföroreningar (tidsfördelning, dvs. när på dygnet, dagar,
årstider)?
-- Vilka är de bästa sätten att minska ozonet i detta område?

Övervakning av ozonföroreningar har under de senaste åren blivit mycket enklare med instrument som de som säljs av Automatikpodukter. Instrument, med låg strömförbrukning möjliggör utplacering av ett stort antal sensorer.

Ett stort nätverk bidrar till att öka den spatiala och temporala förståelsen för ozonföroreningar.
För att börja hantera ozonföroreningar måste vi se till att minska föroreningarna (prekursorerna) som leder till ozonbildning (NOx och flyktiga organiska föreningar).

Detta är en långsiktig insats som kräver en aktiv luftkvalitetspolitik och verkställighet av lokala luftkvalitetschefer.

På grund av spridningen av ozonföroreningar är det också nödvändigt för lokala myndigheter att arbeta tillsammans.

Mätning av flyktiga organiska föreningar och NOx kan identifiera källor
som avger ozon i ett visst område och hjälpa olika byråer att inrikta sig på sina ansträngningar.

Som tur är finns det många exempel på platser där detta har gjorts framgångsrikt.
-- Vancouver, Kanada
-- Förenta staterna
-- Sao Paolo, Brasilien

Hur kan vi hjälpa till?

AP:s sensorer och instrument kan hjälpa till att bygga en korrekt bild av
ozonföroreningar och dess prekursorer.


Kontakta [email protected] för ytterligare information. Dela     Tillbaka