Organisation

Borrföretagen i Sverige ekonomisk förening (fd Geotec)

Telefon: 075-700 88 20
Adress: Postadress: Box 1127, 222 29 Lund
Arbetsområde:  

Geotec bildades 1977…

… och har sedan dess utvecklats till Skandinaviens största sammanslutning av fristående borrningsföretag med ett åttiotal företag anslutna.

Våra medlemsföretag utför uppdrag både åt enskilda konsumenter och åt företag, statliga verk, kommunala förvaltningar med flera.

Företagen är verksamma inom flera olika områden där borrningsteknik används:
* brunnsborrning
* grundläggning
* geologisk prospektering
* grundundersökningar
* energiproduktion.

Uppdragen kan handla om
* att borra vattenbrunnar
* att borra och installera geoenergianläggningar
* att grundstabilisera åt byggindustrin
* att utvinna gas på soptippar
* att borra ledningar under vägar med mera.

Inom NBF, Nordisk Brønnborerforeningers Forbund, samarbetar vi med motsvarande branschorganisationer i Danmark, Finland och Norge.

Geotec införde i december 2013, som första branschorganisationen i Sverige, ISO-system enligt standarderna i miljö-, kvalitet- och arbetsmiljösystem, ISO 14001, ISO 9001 och OHSAS 18001.

Certifierade borrare
Hösten 2004 började svenska myndigheter certifiera brunnsborrare. Certifikaten är personliga och det ställs krav på utbildning och yrkeserfarenhet. Genom att satsa på tillämplig utbildning arbetar Geotec aktivt för att medlemsföretagen snabbt ska öka andelen certifierade borrare i sin personal.

Välutbildad personal

Geotec har sedan 1985 tagit initiativ till att utbilda blivande brunnsborrare och vidareutbilda medlemsföretagens personal. Medlemsföretagen har därför alltid yrkeskunniga brunnsborrare.

Samarbete, utveckling
Samarbetet mellan medlemsföretagen ökar kompetensen genom utbyte av erfarenheter. Geotec bedriver också forskning och utveckling samt provar nya utrustningar och material. Ett exempel på detta är våra standarder för vatten- respektive energibrunnar, typgodkända av Swedcert.

Geoenergi
Geotec kan också erbjuda alternativa uppvärmningslösningar. En geoenergianläggning i form av en värmepump ansluten till en energibrunn, är en av de effektivaste och miljömässigt bästa uppvärmningsmetoder som finns. Geotec-företagen följer energibrunnsnormen, vilket gagnar både miljön och energibrunnens kvalitet. Genom vårt medlemskap i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) stödjer vi aktivt utbildning som höjer kompetensen och certifiering av borrare.

Kompletta arbeten
Geotec-företagen ska alltid sträva efter att göra så kompletta arbeten som möjligt. Därför utförs också fullständiga VA-anläggningar, pumpmonteringar, brunnsservice med mera. Ur garantisynpunkt är det tryggt att ha en entreprenör för hela arbetet. Geotec-borraren kan då ansvara för att alla delar i anläggningen är av bästa kvalitet. Geotec-borrarens garantier är återförsäkrade i försäkringsbolag.

Godkända laboratorier
Geotec samarbetar med ackrediterade laboratorier. Medlemsföretagen ska kunna erbjuda sina kunder opartiska och rättvisande resultat av vatten- och radonanalyser.

Medlemskrav

  • Medlemsföretaget måste vara en välkänd och seriös entreprenör. Dess arbetsledare måste ha minst tre års branscherfarenhet och inneha lägst AB-brunnsborrarcertifikat.
  • Medlemsföretaget måste ha av Geotec godkända ansvars- och miljöansvarsförsäkringar samt de produktförsäkringar som krävs.
  • Medlemsföretaget måste följa av Geotec fastställda normer och garantier för brunnar.