Högeffektiv byggnad för psykiatri

2021-01-12 FEBY, Forum för Energieffektivt Byggande (fd scn)

https://slussen.azureedge.net/image/45537/Bild_FUS_3.png

Större tillbyggnad på Regionsjukhuset i Linköping är nu certifierad som passivhus enligt FEBY kriterierna. Det innebär ett bra inneklimat och en mycket låg energianvändning.

Den nya stora tillbyggnaden på regionsjukhuset inkluderar både barn- och vuxenpsykiatrisk avdelning, beroendeklinik och habilitering. Byggnaden har också lokaler för universitetets forsknings- och utbildningsverksamhet.

Tillbyggnaden är på över 25.000 kvadratmeter och värms med fjärrvärme. Ett mycket välisolerat klimatskal tillsammans med högpresterande värmeåtervinning av ventilationen förklarar merparten av de låga energibehoven, men för att komma ner till passivhusnivån har alla detaljer i systemen fått en genomtänkt utformning. Byggnaden följer också kraven enligt Miljöbyggnad med lägst nivån silver.

- Regionfastigheter har som mål att minska energianvändning med 30 procent till 2030. I nyproduktionen är det enklast att påverka energieffektiviteten och det genom att ställa upp tuffa energikrav, säger Stiva Liwiz, energisamordnare på regionfastigheter. Vi arbetar också kontinuerligt med energieffektivisering i befintliga byggnader där vi injusterar värme- och ventilationssystem, investerar i nya ventilationsaggregat, undercentraler, fläktar, LED- och närvarostyrd belysning. Mer förnybar energi ska in. Just nu pågår tre solcellsprojekt med en total kapacitet på ca 130 MWh, säger Stiva.

Tillbyggnadsprojekt har pågått under många år och klassas därför som passivhus enligt FEBY12. Det motsvarar klassningsnivån FEBY Guld i den uppdaterade klassningen FEBY18. Mer information om miljöklassningen enligt FEBY: se www.feby.se.

 

FAKTA OM projektet:
Atemp (m2): 25 166
Värmförlusttal (VFT): 13,6 W/m2
Årsenergi värme netto: 21 kWh/m2
Köpt energi: < 45 kWh/m2
Solel (egen användning): 3,7 kWh/m2
Byggnadens adress: Hus 480 inom Universitetssjukhuset i Linköping


 Dela     Tillbaka  

Nationalarenan 3 – Skandinaviens första plushushotell

2021-01-27

I Arenastaden färdigställs nu Comfort Hotel Solna, Skandinaviens första plushushotell. Byggnaden producerar lika mycket energi som den gör av med och har nu blivit certifierad enligt ”FEBY Guld Plushus”.


  Allmän Energieffektivisering Solvärme & solenergi Referensprojekt

Våra erfarenheter av att bygga och förvalta energieffektivt

2020-05-05

FEBY Videopresentationer nr 1. Eksta Bostads. Våra erfarenheter av att bygga och förvalta energieffektiva byggnader. VD Christer Kilersjö (40 min). Videolänk: https://youtu.be/WSduExPd__k


  Ventilation Värme Energieffektivisering Solvärme & solenergi

FEBY lanserar nytt kriterium för plushus

2019-12-16

Forum för Energieffektivt Byggande, FEBY, har lagt till en klassning; FEBY Guld Plushus. Det nya tillskottet utgår från byggnader som klarar kraven för FEBY Guld och som därtill kan balansera inkommande energi med utgående energi på årsbasis.


  Ventilation Värme Energieffektivisering Solvärme & solenergi

FEBY anmäler BBR till Energidirektoratet i Bryssel

2019-11-21

I ett brev till Bryssel påpekar FEBY att Boverkets modell för beräkning av byggnadens energiprestanda tydligt strider mot det EU-direktiv som gäller för samtliga medlemsländer.


  Allmän

Skapa teknikneutrala byggregler

2019-09-05

Boverket har en ny remiss ute om framtida energikrav för byggnader. Forum för energieffektivt byggande pekar på brister i upplägget och hur dessa kan åtgärdas, men anger också att väsentligt skarpare energikrav krävs om vi ska klara energimålen.


  Allmän

Brist på eleffekt lokalt och regionalt skapar problem

2019-05-22

Detta är ett problem som ger stora samhällsekonomiska konsekvenser och bör därför nogsamt analyseras. En av många förklaringar är byggregler som gynnar elbaserad värmeförsörjning, menar Eje Sandberg Forum för Energieffektiva Byggnader (FEBY).


  Ventilation Värme El Energieffektivisering

Forum för Energieffektivt Byggande - årsmötet i Lund

2019-04-24

Även i år kombinerade FEBY årsmötet med ett öppet miniseminarium som denna gång hölls i Rådshuset, Lund. Lågtempererad fjärrvärme i Södra Brunnshög och utvecklingsprojekt för lågenergihus presenterades.


  Värme Energieffektivisering Referensprojekt

Byggnadssektorns miljöpåverkan saknas i överenskommelsen

2019-01-17

Viktiga frågor för Sveriges energiframtid saknas enligt Forum för Energieffektiva Byggnader och nämner byggreglernas konstruktion och kravnivå och kommenterar de lagda förslagens konsekvenser på värmemarknaden.


  Allmän

Tryggt boende i passivhus

2018-05-24

Eksta Bostads i Kungsbacka har klarat både Miljöbyggnad Guld och passivhuskraven i FEBY12 för sitt trygghetsboende i Kolla Parkstad. Eksta har sedan länge byggt med FEBY12 och känner sig trygga med det. Driftkostnaderna blir låga och kvalitén hög.


  Ventilation Värme Energieffektivisering Referensprojekt

×