Vatteninfo Sverige AB
 är ett associerat företag i Vattencetrum Roslagen i Norrtälje. Tillsammans med andra företag och organisationer i Centret arbetar vi med att samla och sprida kunskap om vattenfrågor. Vatteninfo grundades den 6:e februari 2015 med huvudmålet att utgöra en kunskaps, marknads och mötesplats för vatten och avlopp. Vatteninfo Sverige AB har flera verksamheter, vi driverVA-utställningen Vattenexpo med teknik för enskilt vatten och avlopp, vi erbjuder kommuner, samfälligheter och andra organisationer konsulttjänster samt produkter som underlättar arbetet med vattenfrågor, så som Vattenlördagar, Vattenbibliotek och andra databaser samt kurser. Vi erbjuder vatten och avloppsrådgivning för allmänheten och teknik- och -driftservice för samfälligheter. Vi utför forskningsuppdrag till externa aktörer och bidrar med produktutveckling för vatten och avlopp.

Vatteninfos mål är att öka förståelsen och kunskapen om vattenfrågor hos både allmänheten och hos de myndigheter, företag och organisationer som arbetar med vatten och relaterade miljö- och hälsofrågor. Vatten är en livsviktig resurs och det är mycket angeläget att förvalta den på ett så bra sätt som möjligt. Alla djur, människor och växter behöver tillgång till rent vatten för att överleva. Men vatten i form av välmående sjöar och vattendrag samt hav har också en stor betydelse för tillgång till mat samt försörjnings- och rekreationsmöjligheter med mera. Så att ta god hand om vårt vatten är grundläggande ur både en social, ekonomisk och miljömässig synvinkel. Andelen vatten som är i princip opåverkat av mänskliga föroreningar, så som avlopp, näringsämnen, gifter, plaster och annat avfall minskar hela tiden, trots att vatten just är livsnödvändigt och borde ses som den mest värdefulla resurs vi har. Vattenfrågor och vattenplanering får ofta fortfarande ganska lite uppmärksamhet. Det beror troligen på att det saknas kunskap om vattenfrågor och även sammarbete mellan olika aktörer så som myndigheter, företag, forskningsinstitutioner och allmänheten.

Det vill vi på Vatteninfo  förändra och har därför tagit fram produkter och samarbetsmöjligheter som vi hoppas ska underlätta arbetet med och öka förståelsen för vattenfrågor och hur viktiga de faktiskt är.

Bakom Vatteninfo Sverige AB står VD Amelia Morey Strömberg, Amelia Morey Strömberg är även initiativtagare, grundare och verksamhetsansvarig för Utvecklingscentrum för vatten och har 30 års erfarenhet av vattenfrågor.