Siemens AB, Building Technologies


Typ: Fabrikant
Typ: Installatör/ Entreprenör
Typ: Utbildningsorg
Org. nr.   556003-2921
Arbetsområde:   App för smartphone
Automatik mm
Blandningsventiler
Brand- och rökdetektorer
CO2-mätare
Detektorer för flyktiga organiska ämnen
Drift- och underhållsinstruktioner
Energiberäkning
Energieffektivisering
Energistyrning (energimanagement)
Fjärrvärme/fjärrkyla
Frekvensomformare/motorstyrning
Fuktmätare
Funktionskontroll av ventilationssystem, OVK
Givare
Installation av styr-, reglersystem
Kursgivare
Kylsystem
Larm/driftindikeringsenheter
Luftflödesmätare/vindmätare
Motorer och automatik
Radiatortermostater
Radiatorventiler
Reglerenheter
Reglersystem
Reglerventiler
Regulatorer
Rumsreglerutrustning
Service/renovering av inneklimat och ventilationssystem
Service-reparation av styrreglersystem
Shuntaggregat
Shuntvalsprogram
Shuntventiler
Spjällmotorer
Spjällmotorer
Styr-, regler- och övervakningssystem
Styr-, övervakningssystem
Styr-, övervakningssystem
Styr-, övervakningssystem
Styr-reglerteknik
Ställdon
System, ej kommunicerande
System, kommunicerande
Teknisk service
Temperatur reglersystem
Tryckregulatorer
Utbildning/information
Vattenmätare
Vattenmätare
Ventilation
Ventilationssystem
Ventiler
Ventiler
Ventiler och ställdon
Värme
Värmemätare
Värmesystem
Övervaknings- styrsystem (för hela systembyggn.)

Siemens är ett globalt företag som arbetar med innovativa lösningar för intelligent infrastruktur, hållbar energiteknik, effektiv produktion samt hälso- och sjukvård genom elektrifiering, automation och digitalisering.


Siemens Building Technologies är världsledande inom säkra, energisnåla och miljövänliga byggnader samt infrastruktur. I egenskap av teknikpartner, konsult, tjänsteleverantör, systemintegratör och produktleverantör erbjuder Building Technologies brandsäkerhet, säkerhet, byggnadsautomatisering, värme, ventilering och luftkonditionering (HVAC), samt produkter och tjänster för energihantering.