Gasvarning Introduktion

2018-12-05 Automatikprodukter AB

https://slussen.azureedge.net/image/4525/Ozone.jpg

 

En gas består av en "svärm" molekyler som rör sig oberoende av varandra och med hög hastighet. Detta innebär att gas kan sprida sig långa sträckor väldigt snabbt. 

Vid läckage av en giftig eller en explosiv gas är det därför viktigt att snabbt kunna påvisa detta innan någon kommer till skada.

Långvarig exponering av giftiga gaser även i låga koncentrationer kan vara hälsofarligt.

Till detta krävs en gasvarningsutrustning som larmar i god tid och som ej ger fellarm (vilket kan resultera i minskad respekt för larmet).

Förutom att utrustningen ska fungera tillförlitligt så måste den dessutom vara av rätt typ samt vara riktigt monterad.

Hänsyn måste tagas till olika möjliga felkällor, andra förekommande gaser som kan störa (interferera) gasens identitet i förhållande till luftens densitet m.m.

Detta gäller både portabla gasvarnare och stationära gasvarnare.

 

 https://slussen.azureedge.net/image/4525/carico.jpg

 

Detektorns placering
Allmänt gäller att detektorn måste placeras så att den kommer att kunna nås av gasen i fråga om läckage.

För portabla varnare gäller att öppningen för detektorn ej får övertäckas, stoppas ned i en ficka etc.

Detektorn bör alltså riktas utåt.

I övrigt så ska ju den portabla varnaren alltid följa med användaren.

Vid användandet av stationära detektorer så måste hänsyn tas till förhållandet mellan densiteten för gasen man mäter och luftens densitet.

En gas med högre densitet än luft kommer att sträva nedåt medan en gas med lägre densitet kommer att sträva uppåt.

Detta innebär att en gas som t.ex. propan kommer att samlas upp vid golvet, i golvbrunnar osv.

 

https://slussen.azureedge.net/image/4525/Nitrogen-dioxide.jpg

Detektorn brukar därför i allmänhet placeras högt om den detekterande gasen har lägre densitet än luft och lågt om den har högre densitet.

Vid en del applikationer kan det dock vara svårare att avgöra var detektorn ska placeras.

T.ex. om kolmonoxid, som har endast en något lägre densitet än luft, är komprimerad och plötsligt släpps uti atmosfären så kommer den snabba tryckförändringen ge upphov till ett temperaturfall vilket i sin tur innebär att kolmonoxidens densitet kommer att öka.

Detta kan innebära att kolmonoxiden kommer att sjunka mot golvet.

Det kan även vara till nytta att känna till att trots att olika gaser har olika densitet så separeras de ej helt och hållet i olika lager så som vätskor gör. Detta på grund av den ständiga rörelse som gasmolekylerna befinner sig i.

I rum där det t.ex. läcker in metan, som har lägre densitet än luft, kommer metankoncentrationen att vara högst vid taket men det kommer ändå att finnas en hel del metan vid golvet. Har man dessutom luftströmmar i rummet så kan skillnaden mellan koncentrationen vid golv och tak jämnas ut en hel del.

https://slussen.azureedge.net/image/4525/Oxygen.jpg

Luftströmmar kan i vissa fall vara viktiga att ta hänsyn till.

Ju mindre densitetsskillnad det är mellan en gas och luften desto lättare påverkas gasen av luftströmmar.

Exempel på sådana gaser är kolmonoxid, som är något lättare än luft, svavelväte och kvävedioxid som är något tyngre.

I de fall det på grund av luftströmmar är svårt att avgöra var gasen tar vägen kan det vara bra att montera detektorn på en nivå som ligger nära andningsområdet för de människor som ska skyddas.

Det är också viktigt att skydda detektoröppningen för damm (partiklar) och vätskor (t.ex. vatten som kan tränga in till detektorn).

Detta kan göras med stänksskydd som finns att få med detektorerna.

https://slussen.azureedge.net/image/4525/Ammonia.png

Hur många detektorer behövs i en stationär anläggning?
Detta måste avgöras från fall till fall beroende på situationen på den plats man vill övervaka, men som tumregel kan man använda sig av följande:

https://slussen.azureedge.net/image/4525/Butane.png

En detektor per 80 - 100m2 samt komplettering med detektorer vid de platser där läckage kan uppstå.

Detta är alltså något som måste avgöras från fall till fall.

 

https://slussen.azureedge.net/image/4525/Carbon-dioxide.jpg

Detektorn placering vid syreövervakning
I de fall där man vill övervaka syrekoncentrationen i ett rum är det viktigt att ha i åtanke vilken gas som kan komma att tränga undan syret.

Exempel på gaser som kan tränga undan syret och som därmed kan orsaka kvävning är de inerta gaserna som t.ex. nitrogen, argon, helium och koldioxid som används vid olika processer inom industrin.

Viktigt att nämna här är att koldioxiden förutom att den tränger undan syret även är giftig i sig.

Om det föreligger läckage av t.ex. krypton, som har högre densitet än luft och därför kommer att sjunka, så bör syrgasdetektorn placeras lågt. Om en gas med lägre denssitet än luft, t.ex. helium läcker ut så bör alltså syrgasdetektorn placeras högt.

Om syret i ett rum riskerar att förbrukas av någon form av förbränning så kommer syrekoncentrationen at minska likartat i hela rummet vilket gör att detektorplaceringen här ej är lika kritisk som i de ovanstående exemplen.

https://slussen.azureedge.net/image/4525/Hydrogen.jpg

http://www.automatikprodukter.se/index_products_gas_co_se.htm

 


 Dela     Tillbaka  

FjellCom förvärvar Automatikprodukter

2020-05-04

FjellCom förvärvar Automatikprodukter, ett väletablerat företag i inom fastighets- och industriautomation.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler

Minimera risken för Coronavirus

2020-02-27

Forskningsstudier om coronaviruset pågår. Viruset är luftburet och sprids med hudpartiklar och droppar från mun och hals och är gratispassagerare i partiklar som svävar runt i rummet.


  Ventilation Kyla El Automation/Styr- och Regler Produktnytt & kataloger

Kontrollera tilluftens luftkvalite i ventilationskanalen

2019-12-18

Det finns WHO-riktvärden för luftföroreningar PM2,5 som måste underskridas innan tilluften får föras in till innemiljön.


  Ventilation El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Luktreduktion av inomhusmiljön

2019-12-16

ACU har konstruerats för att ge kontinuerlig deoderisering och bakteridödande kontroll i svåra miljöer som soprum, sopkomprimatorer, skräprum, lastbryggor och andra tillämpningar som kräver luktreduktion.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Spjällmotorer och ventilställdon explosionsklassad miljö

2019-03-25

Hos oss hittar Du ATEX-manöverdon för ventilationsspjäll, brandspjäll och reglerventiler för byggnadsautomation, kemiska, farmaceutiska, industriella och offshoreinstallationer i farliga områden zoner 1, 2 och 21,22.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Soprumsaggregatet ACU GARB renar luften gör den bakteriefri

2019-01-30

Fastighetsägare undviker nu klagomål på lukter i soprumsutrymmet eftersom luften kontinuerligt tvättas ren.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Det första intelligenta ventilställdonet

2019-01-28

För snabb injustering och ingen kalibrering krävs. En intern lysdiod indikerar ställdonets status för drift och fel. Speciellt lämpad för alltmer populära 5,5 mm slaglängds sätesventiler.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Modbuskommunicerande CO-detektor minskar installationkostnad

2019-01-03

Kolmoxiddetektorer med modbuskommunikation är nu tillgängliga. Modbus är ett ledande protokoll för nätverkskommunikation inom byggnadsautomation.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Ny kolmonoxidmätare hos Automatikprodukter

2018-12-13

Autmatikprodukter lanserar en ny mätare av den giftiga och luktfria gasen kolmonoxid (CO).


  Ventilation Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Garagedetektor minskar energikostnaden under hela dygnet

2018-12-10

Automatikprodukter introducerar den nya kolmonoxiddetektorn COW tillsammans med ny styrfunktion för ventilationssystem, som är mer kompakt och robustare än någonsin.


  Ventilation Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

×