Rapport visar hur viktigt det är med luftrening på kontor

2021-09-27 Genano AB

https://slussen.azureedge.net/image/17640/tjeja2.png
Studie visar att exponering för förorenad luft inte bara kan orsaka sjukdomar som långsamt förtvinar och bryter ner (degenererar) nervcellerna i nervsystemet utan också kan orsaka kortsiktiga effekter som nedsatt kognitiv förmåga.

Känner du dig trött och ofokuserad på jobbet? Förorenad luft kan vara en bidragande orsak visar en nyligen publicerad studie av forskare vid Harvard. Det är dock inte första gången det kommer en rapport från Harvard som sätter fokus på betydelsen av bra luftkvalitet. År 2016 offentliggjordes en studie som visar att vi tänker bättre, jobbar klokare och presterar bättre i kontor med bra luft.

I studien från 2016 simulerade forskarna olika luftkvaliteter i samma kontorsmiljö. Försöken gjordes med 24 försökspersoner under sex arbetsdagar. Uppgifterna de fick täckte ett spektrum av nio kognitiva förmågor exempelvis krishantering, informationshantering och strategiskt tänkande. Testerna visade att förekomsten av organiska luftföroreningar hade en direkt negativ inverkan på försökspersonernas kognitiva förmåga.

Den rapport som Harvard släppte nu i september 2021 bygger på en betydligt mer omfattande studie. Forskarna har följt 302 kontorsarbetare i sex länder (Kina, Indien, Mexiko, Thailand, USA och Storbritannien) under ett år. Alla arbetade i kontorsbyggnader där de hade en permanent arbetsplats. Arbetsytorna utrustades med miljösensorer som i realtid övervakade koncentrationen av små partiklar (PM2,5), halten av koldioxid, temperatur och luftfuktighet.

Deltagarna fick sedan en skräddarsydd app på sina telefoner för att utföra olika kognitiva tester. Resultaten visade att en ökning med 10 mikrogram per kubikmeter av PM2,5 ledde till en procents försämring av svarstiderna och drygt en procents minskning av noggrannheten. Vilka slutsatser drog då forskarna av studien?

Luftrening viktigt även för att minska risken för smittspridning

Rapportförfattarna menar att det är hög tid att börja planera för smarta kontorsbyggnader som ger rätt mängd ventilation och luftfiltrering. Man konstaterar att denna studie är den första som visar att exponering för förorenad luft inte bara kan orsaka långvarig neurodegenerativ sjukdom utan också kan orsaka kortsiktiga effekter som nedsatt kognitiv förmåga.

När allt fler anställda nu börjar återgå till kontoren pekar forskarna på luftrening som en lösning för att förbättra inomhusluften. Joseph Allen är en av medförfattarna till rapporten. Han är chef för Harvard Healthy Building Program och har i flera år fokuserat på hur inomhusmiljöförhållanden kan påverka en persons allmänna hälsa. Allen har länge argumenterat för hur viktigt det är att förbättra luftkvaliteten inomhus. Han menar också att den globala Corona-pandemin ökat intresset hos många företag att göra konkreta insatser för att förbättra inomhusluften på arbetsplatser.

” Idag är världen fokuserad på Covid-19 och man inser i allt större utsträckning att bra ventilation och luftrening är nyckeln till att bromsa smittspridning inomhus. Vår senaste forskning visar nu att värdet av exempelvis luftrening även sträcker sig till medarbetarnas kognitiva förmåga och produktivitet. Slutsatsen är att friska byggnader med ren inomhusluft är grundläggande både för folkhälsa och bra arbetsmiljöer”.

”Detta är en bekräftelse på luftreningens betydelse”

Peter Christiansen som är skandinavisk försäljningschef hos Genano menar att den senaste Harvard-rapporten har stor betydelse när det gäller att lyfta vikten av luftrening. ”Det är glädjande att man satsat så stora forskningsresurser för att verkligen dokumentera betydelsen av bra inomhusluft. Vi vet också att det i Sverige finns stora brister i många byggnaders ventilationssystem och att det är helt nödvändigt att komplettera med luftrening. Harvard-rapporten är en bekräftelse på luftreningens betydelse och vi hoppas att den får stor uppmärksamhet hos svenska arbetsgivare”.


 Dela     Tillbaka  

Nya kemiska föreningar i inomhusluften

2022-08-10

Utvecklingen av nya byggmaterial har lett till att helt nya kemiska föreningar idag finns i inomhusluften.


  Ventilation Utbildning & FoU

Möjlighet till säker patientisolering med Genanos luftrening

2022-06-29

En fallstudie på ett sjukhus i Italien visar på möjligheten till säker patientisolering med Genanos luftrening. En viktig erfarenhet även för svensk sjukvård.


  Ventilation Brand & säkerhet Referensprojekt Utbildning & FoU

Hur kan luftkvalitet mätas och vilka gränsvärden bör finnas

2022-06-22

Hur kan luftkvalitet mätas och vilka gränsvärden bör finnas för inomhusluften? Kvaliteten hos inomhusluften kan studeras ingående genom att mäta förekomsten av VOC och VVOC.


  Ventilation Utbildning & FoU

Forskare medverkar i Genanos artikelserie om gränsvärden

2022-05-09

Forskare medverkar när Genano Oy startar artikelserie om luftkvalitet och behovet av gränsvärden.


  Ventilation Utbildning & FoU

Genano delar ut ”Genano Clean Air Award” våren 2023

2022-04-29

Genano Oy har tagit beslut om att under 2022 instifta utmärkelsen Genano Clean Air Award. Första gången priset delas ut blir i april 2023. I några länder sker det i samband med att Genano arrangerar ”Luftkvalitetsdagen”.


  Ventilation

Luftrening skyddar personal och forskningsresultat på NEST

2022-02-28

NEST, National Enterprise for nanoScience and nanoTechnology, i Pisa (Italien) är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningscenter. För att skydda både personal och forskningsresultat har nyligen ett antal luftrenare från Genano installerats.


  Ventilation Referensprojekt

Genano AB har certifierats för ISO 9001 och 14001

2022-01-24

Den 23 december blev det klart att Genano AB certifierats i enlighet med både ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 för företagets kvalitets- och miljöarbete. Certifieringsorgan har varit A3Cert.


  Ventilation

Man måste mäta för att veta!

2021-12-17

”Jag tycker det känns ganska bra. Vår inomhusluft är nog ok!” Vi tillbringar upp till 90 % av vår tid inomhus. Vi andas upp till cirka 15 000 liter luft under en dag. Ändå är det förvånansvärt ofta som man bedömer luftkvalitet på ren känsla.


  Ventilation

Luftkvalitet århundradets hälsoutmaning

2021-12-10

Hotet från luftföroreningar och Covid för upp frågan om luftkvalitet inomhus överst på listan över utmaningar inom hälsa. En stor del av våra liv tillbringas inomhus och det är dags att lyfta frågan om luftkvalitet till ledningsnivå.


  Ventilation

Luftrening halverade sjukfrånvaron

2021-12-03

”Inomhusluften är ett arbetsgivaransvar som måste tas på allvar – Ren Luft är en rättighet!”. Citatet är från en artikel för ett par år sedan och det är mer aktuellt idag än någonsin tidigare.


  Ventilation