Konferens med heta frågor

2019-09-20 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/DSC_0366.JPG
Intresserade åhörare under Installationsbrandskyddsdagen i Stockholm. Foto: Ulrik Hammarsträng

Slussen.biz fanns på plats när andra upplagan Installationsbrandskyddsdagen gick av stapeln i Stockholm. Installationsbrandskyddsdagen arrangeras av Energi- och Miljötekniska Föreningen och årets upplaga samlade cirka 45 deltagare. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/brandniklas2.JPGFörsta föreläsare var Johan Norén och Niklas Strannefors från Briab (bilden) som informerade om BIM för brand i praktiken. 
- Med hjälp av BIM kan man sammanfoga olika discipliners modeller och på så sätt utbyta information och underlätta projekteringen. Bland utmaningarna finns behov av standardisering och legala hinder kring ansvarsfrågan mellan olika aktörer. Inom ramen för Smart Building Enviroment pågår ett projekt som syftar att utveckla en compliance-modell för hantering av digital brandskyddsinformation i kedja från projektering, utförande till förvaltning. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/brandmathias.JPGMathias Skjöldebrand,  Brandkonsulten, gick igenom fläkt i drift som skyddsmetod för brandgasspridning och ställde den retoriska frågan hur vi säkerställer att verkligheten överensstämmer med kartan. 
 - Felkällor som kan uppstå vid användandet fläkt i drift är  bland annat risken att fläkten stannar på grund av branden, styrsystemet kan vara felkonstruerat och det finns risk att brandgasspridning sker på grund av att systemet inte är byggt enligt ritning eller är felinjusterat. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/brandannika.JPGAnnika Brännmark, Plåt & Ventföretagen, slog ett slag för de två informationssidorna imkanal.se och ozonventilation.se
- Brandskyddet för imkanaler i storkök bör anpassas efter risken att brännbara avsättningar bildas i kanalen. Det finns ett klassningssystem för imkanaler där det anges vilken typ av kanal och tillhörande utrustning  som är lämplig för olika typer av verksamhet. För att underlätta vid verksamhetsbyte bör man ange på imkanalen vilken typ av verksamhet den är lämplig för. När det gäller ozon, som är en färglös gas som bland annat används till fettreduktion och avluftning för luktreduktion, gäller det att ta hänsyn till de risker som finns. Forskning vid RISE har också visat att när det gäller värmeåtervinning via värmeväxlare löser inte rening med ozon problemet med fett då kanalerna blir rena, men fettet stannar kvar i värmeväxlaren och filter krävs. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/brandhans.JPGHans Andersson, Brandskyddsföreningen, informerade om det framtagna regelverket för trycksatta stigarledningar. 
-  Regelverket har tagits fram med anledning av att det i BBR anges att byggnader över 40 meter ska förses med trycksatta stigarledningar och att det har saknats vägledning för detta. Ansvaret att det fungerar ligger idag på fastighetsägarna. Frågan blir också allt mer aktuellt då vi bygger allt fler byggnader där brandbilarnas pumpar inte räcker till. Sammanfattningsvis är det ju så att finns det inget vatten blir det ingen insats. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/brandsthlm.JPG
Jan Tomtin och Karin Krebbe-Helin, Storstockholms brandförsvar, talade om brand i im- och rökkanaler. Foto: Ulrik Hammarsträng

Karin Krebbe-Helin och Jan Tomtin, Storstockholms brandförsvar, redovisade ett urval av bränder som uppstått i rökgas- och imkanaler de senaste åren. 
- På senare tid är kolgrillar kraftigt överrepresenterade i när det gäller bränder i imkanaler. Detta då det är en eldstad som har behandlats som övrig köksutrustning. Det gäller att ha rätt typ av imkanal och sköta rengöringen då en brand kan starta oavsett fettmängd och vi har sett exempel på där brand förekommit utan att man märkt det. Är fett- och sotlager tjockare ökar risken för större skador. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/brandhakan.JPGHåkan Stenlund, från Ramboll, föreläste om brandgasventilering och utrymning av järnvägsanläggningar under mark med utbyggnaden av Stockholms tunnelbana som exempel. 

Fungerar verkligen brandskyddet i praktiken? Det var den retoriska frågan i brandskyddskonsulten (Brandtec) Emil Egeltofts föredrag om styrning av larm- och andra system kopplade till brandskyddet. https://slussen.azureedge.net/image/353/brandemil.JPG
- Objekt med stort behov av samordnad provning av brandskyddet är exempelvis hotell, sjukhus, nattklubbar och arenor. Idag saknas regelverk för detta. Vid genomgång av anläggningarna i Locums sjukhus i Stockholm upptäcktes väldigt många fel. Bland de vanligaste är bland annat att ventilationsstyrningar inte fungerar som det är tänkt, att branddörrsstängning ofta är fel och larmdon aktiveras i felaktiga områden. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/brandetanol.JPG
Per Berg och Pierre Wahlqvist informerade om tillståndspliktiga etanolblandningar i bergvärmeanläggningar. Foto: Ulrik Hammarsträng

Per Berg och Pierre Wahlqvist från PS Group informerade om att etanolblandningar i bergvärmeanläggningar är en brandfarlig vätska som kan vara tillståndspliktig. 
- Till brandfarliga vätskor räknas vätskor som understiger en flampunkt på ett hundra grader, alkohol undantaget. Anläggningar med över 3000 liter i marken är tillståndspliktiga, men en- och tvåfamiljshus är undantagna. Detta är kunskapen dålig om hos installatörer, kommun och räddningstjänst. En bättre samordning med borrtillståndet hos kommunen borde kunna ske för att säkerställa att tillståndsgivningen sköts bättre. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/brandtomas.JPGSist ut för dagen var Tomas Fagergren, Brandskyddsbolaget, som gav en historisk tillbakablick över utvecklingen gällande brandskydd och presenterade ett “case” där en brand uppstått i ett 14 våningar högt kontorshus, med brandskydd enligt SBN80,  under en helg och jämförde med hur brandskyddet kunde sett ut idag. 

Ulrik Hammarsträng


 Dela     Tillbaka  

Nu lanseras ”nya” klimatanpassningsportalen

2019-11-14

Klimatförändringar innebär stora utmaningar för samhället. Nu kan du hitta ännu mer kunskap om hur samhället påverkas av klimatförändringen och hur man kan arbeta med klimatanpassning.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

30 miljoner till digitalisering och industrialisering

2019-11-12

Idag öppnar en ny utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built En­vironment med drygt 30 miljoner kronor i potten.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Sveriges 20 största installatörer

2019-11-12

NAVET Analytics presenterar Sveriges 20 största installatörer 2018.


  Ventilation Värme Sanitet El Arbetsmarknad

Stor satsning på återvinna outnyttjade värmeflöden

2019-11-08

Det nystartade EU-projektet Rewardheat ska ta fram ny kunskap och innovativa lösningar för att ta tillvara outnyttjade värmeflöden.


  Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Styrelse vald för branschorganisationen Digitala Fastigheter

2019-11-07

I september utsågs styrelsen för den nybildade branschorganisationen Digitala Fastigheter.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Arbetsmarknad

Begränsade krav på IMD-installation införs

2019-11-07

Regeringen har, den 1 november, fattat ett beslut om en ändring i förordningen om energimätning i byggnader. Ändringen innebär begränsade krav på installation av system för individuell mätning och debitering, IMD, av värme och varmvatten.


  Värme Sanitet

Tomas Frändén 50 år

2019-11-06

Idag hissar Slussen.biz flaggan inte bara för Gustav II Adolf utan i första hand för Tomas Frändén, vd för Fidelix och Larmia, som fyller 50 år.


  Allmän

VA-tunnlar – erfarenheter från utredning till drift

2019-11-06

Svenskt Vatten presenterar rapporten VA-tunnlar – erfarenheter från utredning till drift.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Många brister i hanteringen av farliga ämnen på jobbet

2019-11-06

Åtta av tio arbetsplatser som inspekterats har brister i hanteringen av kemikalier. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner av kemiska risker på nära 3 600 arbetsplatser, som är en del av en gemensam EU-insats.


  Allmän Brand & säkerhet Arbetsmarknad

Energiuppföljningsmetoder och verktyg – förstudie

2019-11-01

Energimyndighetens beställargrupp, Belok, har genomfört en förstudie kring Energiuppföljningsmetoder och verktyg.


  Allmän Utbildning & FoU

×